Resort klimatu łagodzi stanowisko i zwiększa limity odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. To ulga dla wielu przedsiębiorców prowadzących drobną jednoosobową działalność oraz handlowców.
Minister klimatu 23 grudnia 2019 r. podpisał rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zwiększa ono od 1 stycznia 2020 r. ilości odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców w ciągu roku, stanowiących wartość graniczną, od której należy prowadzić ewidencję opadów. A w niektórych przypadkach wzrosty są znaczące! Przykładowo dla baterii, akumulatorów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ilości zostały zwiększone od czterech do dziesięciu razy. Pojawiły się też w rozporządzeniu nowe kategorie odpadów, które będzie można wytworzyć w pewnych ilościach bez prowadzenia ewidencji.
To ukłon w stronę mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy na co dzień zajmują się działalnością niezwiązaną z odpadami, a generują je niejako przy okazji, świadcząc najróżniejsze usługi. To także ulga dla tych, którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów w ciągu roku w usługach i handlu detalicznym prowadzonych na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. Projekt odpowiada też na uwagi, jakie w ostatnim czasie zgłaszane były przez organizacje branżowe, w tym przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.
Ale to nie jedna dobra wiadomość. Wprowadzenie zmiany wiąże się jednocześnie z ograniczeniem liczby podmiotów, które do końca 2019 r. powinny dokonać wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przypomnijmy, że obowiązek wpisu do tego rejestru spoczywa na podmiotach wytwarzających odpady i zobowiązanych do prowadzenia ich ewidencji. A więc takich, które wytwarzają je w ciągu roku w ilości większej lub innych rodzajów niż te, które zostały wymienione w nowelizowanym rozporządzeniu. Z załączonej do projektu oceny skutków regulacji wynika, że zwolnienie łącznie dotyczy grupy ok. 1,5 mln małych i średnich przedsiębiorców.

Kiedy wyższe limity

Dla niektórych rodzajów odpadów limity ilości zostały zwiększone dwukrotnie w stosunku do dotychczasowych. Są to pozycje o kodach:
 • 030101 – odpady kory i korka (limit podniesiony z 10 t do 20 t),
 • 030105 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyty wiórowe i fornir inne niż wymienione w 030104 (z 10 t do 20 t),
 • 080318 – odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317 (z 0,1 t do 0,2 t),
 • 150203 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (z 0,1 t do 0,2 t),
 • 170101 – odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (z 5 ton do 10 ton),
 • 170102 – gruz ceglany (z 5 t do 10 t),
 • 170103 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (z 5 t do 10 t),
 • 170201 – drewno (z 5 t do 10 t),
 • 170802 – materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 170801 (z 5 t do 10 t).
A są też takie odpady, gdzie limity będą wyższe od czterech do dziesięciu razy:
 • 160214 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 (z 0,005 t do 0,05 t),
 • 160216 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 (z 0,005 t do 0,05 t),
 • 160604 – baterie alkaliczne z wyłączeniem 160603 (z 0,005 t do 0,02 t),
 • 160605 – inne baterie i akumulatory (z 0,005 t do 0,02 t),
 • 170504 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 (z 5 t do 20 t).

Czego nie muszą ewidencjonować handlowcy

Dodatkowo ustawodawca wprowadza do rozporządzenia wiele nowych rodzajów odpadów, w przypadku których przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji, o ile w ciągu roku wytwarza ilości poniżej wartości granicznych. Są wśród nich odpady z grupy 15, które powstają np. w wyniku rozpakowywania produktów służących do świadczenia usług, tj.:
 • 150101 – opakowania z papieru i tektury (do 0,5 t w ciągu roku),
 • 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych (do 0,5 t),
 • 150103 – opakowania z drewna (do 1 t),
 • 150104 – opakowania z metali (do 1 t),
 • 150105 – opakowania wielomateriałowe (do 0,2 tony),
 • 150107 – opakowania ze szkła (do 0,5 t),
 • 150109 – opakowania z tekstyliów (do 0,2 t).

Ulga dla gastronomii i usług

W rozporządzeniu ujęto również odpady, które najczęściej występują w małych punktach usługowych i gastronomicznych, a także wytwarzane w związku ze świadczeniem usług przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową. Są to odpady o symbolach:
 • 020107 – odpady z gospodarki leśnej (do 10 t w roku),
 • 020110 – odpady metalowe (do 10 t),
 • 160304 – nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303 i 160380 (do 0,2 t w roku),
 • 160306 – organiczne odpady inne niż wymienione w 160305 i 160380 (do 0,2 t w roku),
 • 160380 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (do 0,1 t w roku),
 • 168001 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji (do 0,05 t w roku),
 • 170107 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 (do 10 t w roku),
 • 170180 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (do 5 t w roku).
Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie zwalnia przedsiębiorcy z prawidłowego postępowania z wytworzonym odpadem, który powinien przez wytwórcę zostać przekazany do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

przykład

Mały sklep może być zwolniony z obowiązków
Przedsiębiorca prowadzi osiedlowy sklep spożywczy, w którym powstają odpady z opakowań. Rocznie jest to: 300 kg opakowań z papieru i tektury (kod 15101), 400 kg opakowań z tworzyw sztucznych (kod 15102), 600 kg opakowań z drewna (kod 15103), 300 kg opakowań z metali (kod 15104), 150 kg opakowań wielomateriałowych (kod 15105), 100 kg opakowań ze szkła (kod 15107). Ponadto w sklepie rocznie odpadem staje się ok. 50 kg produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia (kod 160380). Na zapleczu są dwie drukarki, które zużywają rocznie ok. 20 kg wkładów toneru drukarskiego (kod 080318). W sklepie są też liczne urządzenia (np. skanery i drukarki kodów), zużywające rocznie ok. 10 kg baterii alkalicznych (kod 160604).
Obecnie taki przedsiębiorca ma obowiązek ewidencji. Po wejściu w życie noweli rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, wytwarzane ilości odpadów nie przekroczą wartości granicznych. Zatem właściciel sklepu będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i nie będzie zobowiązany do uzyskania z tego tytułu wpisu do BDO.