Rzecznik praw obywatelskich domaga się podjęcia przez rząd działań, które pozwolą na skuteczną walkę ze smogiem. W tej sprawie zwrócił się do szefa resortu energii, gdzie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
– Wśród projektowanych rozwiązań brak jest jednak takich, które w znaczący sposób przyczyniłyby się do realizacji zasadniczego celu tej regulacji, tj. ograniczenia spalania paliw powodującego emisję pyłów zawieszonych – wskazuje dr Adam Bodnar, RPO.
Zasadniczym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest – obok transportu – emisja z sektora bytowo-komunalnego, czyli przede wszystkim domowego ogrzewania. Środkiem na zaradzenie temu rodzajowi emisji mogłoby być wprowadzenie w drodze rozporządzenia certyfikacji paliw oraz ustanowienie wymagań technicznych dla urządzeń grzewczych.
– Problemem zanieczyszczenia powietrza dotyczy nie tylko regionów tradycyjnie kojarzonych z rozwiniętym przemysłem oraz aglomeracji, ale całego kraju. Skala zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli wymaga podjęcia szeroko zakrojonych, systemowych działań. Istniejące mechanizmy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Potwierdziły to odnotowane na początku tgo roku wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu w wielu miejscach w kraju – zaznacza Bodnar.
Rzecznik zwrócił się do ministra energii z prośbą o informację, czy w ramach prac nad projektem rozporządzenia poddano analizie wpływ proponowanych regulacji na poprawę jakości powietrza w Polsce. Poprosił także o wskazanie, czy rozważano wprowadzenie dalej idących ograniczeń jakościowych dopuszczonych do obrotu paliw stałych.