Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużyło minimalny okres trwałości żłobków i klubów dziecięcych, na które zostanie przyznana budżetowa dotacja. Będzie on dotyczył zarówno placówek samorządowych, jak i prywatnych.
Tak wynika z regulaminu konkursu Maluch+ na 2017 r., który został już ogłoszony przez resort rodziny. W jego ramach gminy, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające takiej osobowości mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakładanie oraz pokrycie kosztów utrzymania działających żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
W porównaniu do poprzednich edycji programu – poza tym, że o środki na utworzenie placówki mogą starać się prywatne podmioty – wprowadzone zostały dodatkowe modyfikację dotyczące zasad korzystania z budżetowego wsparcia.
Jedna z modyfikacji jest związana z okresem trwałości. Tak jak do tej pory, zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w następnych latach będzie jednym z warunków uzyskania dotacji. O ile jednak w ubiegłorocznej edycji konkursu w przypadku uruchamiania nowych placówek lub zatrudniania dziennych opiekunów wyznaczony był dwuletni okres, w którym powinny one działać, to w obecnie rozpoczętej wynosi on pięć lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem (będzie liczony od 1 stycznia 2018 r.). Resort doprecyzował, że zapewnienie funkcjonowania placówek oznacza, że przynajmniej 75 proc. dotowanych miejsc powinno być obsadzonych przez wspomniany okres. W przypadku gdy w kolejnych latach wskaźnik ten nie będzie utrzymywany na wyznaczonym poziomie, beneficjent dofinansowania będzie musiał zwrócić wykorzystane pieniądze w wysokości proporcjonalnej do liczby wolnych miejsc, brakujących do jego osiągnięcia.
– W małych gminach spełnienie tego wymogu może być problematyczne, ale w dużych miastach nie. Nasze doświadczenia potwierdzają, że zapotrzebowanie ze strony rodziców na miejsca opieki jest znaczne. Dlatego jest mało prawdopodobne, że nie będą one zapełnione – uważa Michał Marszałek, dyrektor biura ochrony zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie.
Inną z wprowadzonych przez MRPiPS zmian jest szczegółowe określenie, jakie wydatki majątkowe lub bieżące dotyczące tworzenia przez gminy miejsc opieki mogą być pokryte z dotacji budżetowej. Z tych środków będzie można nie tylko kupić lub zbudować nieruchomość, przebudować albo wyremontować istniejący obiekt, ale także wyposażyć plac zabaw, pokryć koszty szkoleń i ubezpieczenia personelu czy naboru dzieci.