Od nowego roku wyższe dotacje otrzymają te uczelnie, które przyjmą najlepszych maturzystów. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym został już złożony przez posłów PiS. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Tym samym potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje („O dotacji zdecydują matury”, DGP nr 17/2016.) Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć placówki, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie przyjmą osoby z najlepszymi wynikami matury na poziomie rozszerzonym czy też finalistów albo laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub międzynarodowych. – To rozwiązanie pozwoli wyłonić uczelnie cieszące się największym prestiżem, a zarazem nie będzie można mu zarzucić, że przyznanie dotacji zależało od stronniczości komisji przydzielającej dofinansowanie – wyjaśniają posłowie PiS.
Dane potrzebne do określenia dotacji będą pozyskiwane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE. Za najlepszego maturzystę będzie można uznać osobę, która uzyskała na egzaminie dojrzałości wynik na poziomie 100 proc. punktów. Natomiast jeśli liczba osób spełniających ten warunek będzie mniejsza niż 3 proc. populacji maturzystów, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, to minister weźmie pod uwagę inny egzamin, ten, który osoby przyjęte na studia zaliczyły na poziomie co najmniej 85 proc.
– To kolejne działanie, którego celem jest skupienie najlepszych maturzystów w najlepszych ośrodkach akademickich. Pierwszym z nich jest zmiana algorytmu naliczania dotacji dla uczelni zaproponowana przez resort nauki, w którym wskazuje się, że na jednego nauczyciela akademickiego ma przypadać nie więcej niż 13 studentów – uważa prof. Mirosław Szreder z Uniwersytetu Gdańskiego.
Skąd resort nauki weźmie pieniądze? Zlikwiduje dofinansowanie jednostek mających status krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW), a także dotacje dla wydziałów za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.
Likwidację KNOW posłowie tłumaczą tym, że zasady wyłaniania tych jednostek w drodze konkursu (na zasadzie oceny wniosków złożonych przez uczelnie), a nie na podstawie jasno określonego algorytmu, budzą wątpliwości środowiska akademickiego. Dotację podmiotową na realizację zadań projakościowych otrzymuje 11 placówek o statusie KNOW, z tego 6 wybrano w 2012 r., 4 w 2014 r., a jedną w 2015 r. Będą one pobierały pieniądze do końca okresu, na który wsparcie zostało przyznane. Z kolei zniesienie funduszu na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz KRK parlamentarzyści tłumaczą tym, że już obecnie pieniądze z tego strumienia nie są przyznawane.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu