Żłobek to jednostka, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym pomiędzy 20 tygodnia życia a 3 lat. Przepisy regulują zasady ich funkcjonowania. Doprecyzowują także warunki, jakie muszą spełniać osoby, posiadające kontakt z dziećmi.

Najważniejszą osobą jest dyrektor. To on kieruje pracą całego podmiotu. By nim zostać należy posiadać:
• wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi
• co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Ilość personelu zależna jest od ilości podopiecznych. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż ośmioro dzieci. W przypadku grupy, w której skład wchodzi: dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub poniżej 1 roku życia, liczba ta zmniejsza się do pięciorga. Ponadto jednostka, do której uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci musi zatrudniać pielęgniarkę albo położną.

Na stanowisku opiekuna można zatrudnić:
• pielęgniarkę, położną, opiekunkę dziecięcą, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
• osobę z wykształceniem minimum średnim, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna dziennego. Jeżeli kandydat nie pracował z dziećmi poniżej 3 lat przez ostatnie 6 miesięcy przed objęciem omawianego stanowiska, musi przejść 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ponadto dozwolone jest korzystanie z wolontariuszy. Zainteresowany musi przejść 40-godzinne szkolenie, chyba że posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie osoby zajmujące się opieką nad dziećmi powinny również spełniać pozakwalifikacyjne wymogi:
• dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.