Nauczyciel w szkole, do której chodzi mój syn, użył wobec niego przemocy. Wraz z mężem uważamy takie zachowanie za niedopuszczalne i chcemy wnieść przeciwko niemu skargę – pisze pani Wanda, pytając, jakie działania powinna w takiej sytuacji podjąć.
Karta nauczyciela mówi, że pedagog powinien dbać o rzetelne realizowanie zadań oraz wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. Wymaga się od niego nienagannej postawy i dawania przykładu innym. Gdy nauczyciel nie wywiązuje się z obowiązków, możliwe jest wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
Jeśli stosuje przemoc fizyczną wobec uczniów, można złożyć na niego skargę do wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego. Takie prawo przysługuje dyrektorowi szkoły, rodzicom, pełnoletnim uczniom, a także innym nauczycielom. Po wpłynięciu skargi rzecznik bada sprawę i przekazuje ją do komisji dyscyplinarnej lub – jeśli uzna za bezsasadną – umarza ją. Od decyzji o umorzeniu nie przysługuje żadne odwołanie.
Jeśli sprawa zostanie przekazana do komisji, przesłuchuje ona świadków oraz oskarżonego nauczyciela i orzeka o jego ukaraniu lub uniewinnieniu.
Od decyzji komisji można się odwołać do II instancji, którą jest komisja działająca przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Komisja dyscyplinarna może orzec wobec nauczyciela naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania. Najsurowszą karą, jaka może zapaść w tego typu sprawie, jest wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
Komisja dyscyplinarna składa się jednak z nauczycieli i rzadko postępowanie kończy się wyrzuceniem z pracy. Najczęściej już na etapie badania przez rzecznika dyscyplinarnego skargi na pedagoga są odrzucane. Pozostałe skutkują umorzeniem lub wymierzeniem najłagodniejszej kary, czyli nagany z ostrzeżeniem. Warto też pamiętać, że postępowanie często trwa kilka lat, a w tym czasie pedagog zwykle nadal pracuje.
Podstawa prawna
Art. 76 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).