W piątek maturzyści będą zdawać pisemne egzaminy w języku obcym. Egzaminy rozpoczyna królowa nauk, czyli matematyka o godz. 9.00, kończy zaś historia, której egzamin wyznaczano na godz. 16.55. Jaki jest harmonogram dzisiejszych matur?

Matura 2024 w języku obcym

Egzaminy pisemne w języku obcym zdająabsolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Piątkowe matury rozpoczyna królowa nauk, czyli matematyka na poziomie podstawowych, z której egzamin zaplanowano na godz. 9.00. Poza nią odbędą się egzaminy na poziomie rozszerzonym z geografii, chemii, fizyki, biologii i historii. Każdy z tych egzaminów wyznaczony został na inną godzinę.

Matura w językach obcych – harmonogram

Egzaminy pisemne w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowych i rozszerzonym będą trwały przez cały piątek, 24 maja. Harmonogram jest następujący:

  • godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowych,
  • godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym,
  • godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym,
  • godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym,
  • godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym,
  • godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym.

Matura 2024 w języku obcym – czas egzaminu

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych. CKE przewiduje na dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym 80 min.

Matura 2024 – zasady ogólne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.