Na tegorocznych maturach wciąż obowiązują dwie Formuły – 2023 i 2015. Przypominamy dlaczego je wprowadzono, czym się różnią i kto je zdaje. Różne formuły oznaczają m.in. różnice w arkuszach egzaminacyjnych, czasie pisania egzaminu i punktacji. Co warto wiedzieć o tegorocznych formułach maturalnych?

Matura w Formule 2023. Kto do niej przystępuje?

Formułę 2023 stworzono w celu dostosowania matur do reformy edukacyjnej (likwidacji gimnazjów). Matura w tej wersji jest przeznaczona dla uczniów kończących w roku szkolnym 2023/2024:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Egzamin w tej formule jest również przeznaczony dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023, a także osób, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Do tego egzaminu przystąpią również osoby podchodzące do matury po raz pierwszy i posiadające dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub branżowe, wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce. Kolejna grupa to absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadających dyplom IB (International Baccalaureate).

Kto zdaje maturę w Formule 2015?

Do egzaminu w "starej formule" przystępują w tym roku następujące grupy absolwentów, czyli uczniowie:

 • kończący w roku szkolnym 2023/2024 branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum,
 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży kończącej szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
 • którzy uzyskali świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości.

Jakie egzaminy obowiązkowe na maturach w dwóch formułach?

Uczniów przystępujących do egzaminu w Formule 2023 i Formule 2015 dotyczą te same "zestawy" egzaminów obowiązkowych, czyli:

 • dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 • trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny,
 • jeden egzamin pisemny z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązuje ‎także przystąpienie do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części ustnej (brak określonego poziomu) oraz w części pisemnej (poziom podstawowy).

Dwie formuły matur 2024 – jakie progi zdawalności?

Przypomnijmy, że maturzystów – niezależnie od tego, w jakiej formule jest zdawany egzamin – obowiązują "odchudzone" wymagania egzaminacyjne. Egzamin dojrzałości w 2025 roku będzie już przeprowadzany według standardowych zasad – czyli na bazie wymagań opartych o kompletne treści z podstaw programowych. Nowe wymagania znajdują się w aneksach do informatorów maturalnych CKE. Na egzaminach w obydwu formułach obowiązują w 2024 r. te same progi zdawalności, czyli:

 • 30 proc. – dla obowiązkowych egzaminów ustnych i pisemnych,
 • brak wymaganego progu zdawalności dla wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu.

Obydwie formuły obowiązuje również zasada wyboru od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Uczniowie zdający maturę w Formule 2015 mogą nie przystępować do 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym pod warunkiem posiadania dyplomu zawodowego (lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

Przykładowe różnice: arkusze maturalne z języka polskiego

W przypadku egzaminów przedmiotowych różnice w formułach mogą dotyczyć m.in. zakresu wymagań, punktacji lub czasu przeznaczonego na wypełnienie arkusza. Przykładowe różnice, dotyczące matury 2024 z języka polskiego:

 • czas trwania egzaminu pisemnego (poziom podstawowy) – 240 minut dla Formuły 2023, 170 minut dla Formuły 2015,
 • maks. liczba punktów do uzyskania – 60 pkt. dla Formuły 2023, 70 pkt. dla Formuły 2015,
 • objętość wypracowania – min. 300 wyrazów w Formule 2023, min. 250 wyrazów w Formule 2015.

Różnice w wymaganiach i punktacji dotyczą także pozostałych przedmiotów maturalnych.

Matury 2025 – nadal w dwóch formułach?

Egzamin dojrzałości w kolejnym roku nadal będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Nie będą już obowiązywać ułatwienia post-pandemiczne, ale wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024.

Publikacje dostępne są na Sklep.infor.pl/matura 2024