W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN, dotyczącego egzaminu maturalnego. Co zmieni się na maturze dla kolejnych roczników absolwentów? Kiedy wejdą w życie najbliższe zmiany?

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia

Nowa wersja jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 29 grudnia 2023, zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 8). Kluczowe zmiany dotyczą możliwości zdawania języka łacińskiego zamiast języka obcego nowożytnego na maturze, dodania przedmiotu biznes i zarządzanie jako przedmiotu dodatkowego oraz zasad przystępowania do matury absolwentów z dyplomem IB (International Baccalaureate).

Łacina zamiast języka obcego nowożytnego

Kluczowa zmiana dotyczy możliwości zdawania języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego (zamiast języka obcego nowożytnego) – w części pisemnej przyszłych matur. Egzamin maturalny z łaciny będzie trwać 120 minut, a zdający mogą korzystać w trakcie egzaminu z materiałów wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Maturzystów – korzystających z dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu dojrzałości (obecność nauczyciela wspomagającego) – może wspierać nauczyciel języka łacińskiego będący nauczyciele wspomagającym.

Nowy przedmiot na maturze: Biznes i Zarządzanie

Na maturę z tego przedmiotu absolwenci jeszcze poczekają. W liceach ogólnokształcących egzamin z biznesu i zarządzania będzie organizowany od roku szkolnego 2026/2027. Natomiast w technikach i szkołach branżowych II stopnia od roku szkolnego 2027/2028. Biznes i zarządzanie będzie można zdawać jako przedmiot dodatkowy, w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Zmiany dla absolwentów z dyplomem IB

Absolwenci posiadający dyplom matury międzynarodowej będą mogli przystąpić do matury z wybranego przedmiotu (lub przedmiotów), wymaganych np. podczas rekrutacji na studia. Absolwenci posiadający Dyplom International Baccalaureate będą musieli go dołączyć do deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Dyplom międzynarodowej matury jest wydawany przez International Baccalaureate Organization w Genewie.

Dodatkowe zmiany: Organizacja i skład zespołu nadzorującego

Dodatkowe zmiany na maturze dotyczą m.in. wymaganej liczby osób w zespołach nadzorujących zdających egzamin. W przyszłości w skład zespołu nadzorującego wejdą co najmniej 2 osoby, jeśli w sali znajduje się nie więcej niż 15 zdających. Zgodnie z nowymi zasadami okres przechowywania protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez okręgowe komisje egzaminacyjne zostanie skrócony z 5 do 2 lat. Wydłużono za to termin składania do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – do 7 dnia lutego w roku szkolnym, w którym maturzysta przystępuje do egzaminu. Ważna zmiana organizacyjna dotyczy odbioru identyfikatora (loginu) i hasła do systemu elektronicznego. Według nowych zasad absolwenci (których szkoły zostały zlikwidowane lub przekształcone) oraz osoby z zagranicy (posiadające dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie lub branżowe) będą mogły otrzymać login i hasło drogą elektroniczną. Wymagane będzie posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego do potwierdzenia tożsamości.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024