Osoby, które muszą udokumentować poziom znajomości języka polskiego, aby podjąć studia lub pracę w Polsce, powinny przystąpić do testu. Trzeba jednak za niego zapłacić.
Czy muszę zaliczyć wszystkie części egzaminu
Mąż studiował za granicą. Aby pracować w Polsce w swoim zawodzie, musi udowodnić znajomość naszego języka. Nie wiem jednak, jak przebiega egzamin. Czy sprawdza umiejętność posługiwania się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie?
TAK
Egzamin z języka polskiego jako obcego sprawdza różne kompetencje, takie jak:
●rozumienie ze słuchu,
●poprawność gramatyczną,
●rozumienie tekstów pisanych,
●pisanie,
●mówienie.
W praktyce egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Trzeba zaliczyć obydwie, aby zdać. Można wybrać poziom, do jakiego chce się przystąpić – A1 (najniższy), A2, B1, B2, C1 lub C2 (najwyższy). Przykładowo egzamin pisemny na poziomie B1 nie trwa dłużej niż 190 minut. Dokładny czas potrzebny na przeprowadzenie danego modułu jest określony już na konkretnym arkuszu egzaminacyjnym. Natomiast część ustna (w przypadku poziomu B1) trwa najwyżej 15 minut. W jej trakcie zdający losuje jeden z zestawów zadań.
Podstawa prawna
Par. 14, 17, załącznik 1 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy przystąpienie do sprawdzianu jest odpłatne
Zamierzam zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego. Czy będę musiał zapłacić za egzamin?
TAK
Każda z uprawnionych instytucji organizujących egzamin ustala własną stawkę. Wysokość opłaty jest zależna od poziomu sprawdzianu, do którego przystępuje zainteresowany. Przepisy jednak wskazują maksymalne kwoty:
●90 euro – w odniesieniu do poziomów A1, A2, B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży,
●120 euro – w odniesieniu do poziomów A1 i A2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
●150 euro – w odniesieniu do poziomów B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
●180 euro – w odniesieniu do poziomów C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Ponadto trzeba też będzie zapłacić za wydanie certyfikatu równowartość 20 euro w złotych.
Podstawa prawna
Art. 11g ust. 4–6 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 ze zm.).
Par. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy wszystkich obowiązuje taki sam próg zdawalności
Zamierzam w przyszłym roku przystąpić do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Czy na każdym jego poziomie obowiązuje taki sam próg zdawalności?
NIE
Wynik oceny pracy egzaminacyjnej jest wyrażany procentowo jako stosunek liczby uzyskanych do liczby możliwych do zdobycia punktów. To, jaki wynik pozwala na zaliczenie pracy, zależy od poziomu testu, do którego przystępuje zainteresowany. Warunkiem zdania egzaminu na poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:
●A1, A2, B1 – jest uzyskanie co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej i 50 proc. punktów z części ustnej egzaminu,
●B2, C1 i C2 – jest uzyskanie co najmniej 60 proc. punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu.
Podstawa prawna
Par. 23 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy każda firma szkoleniowa wyda certyfikat
Od dłuższego czasu mieszkam w Polsce. Zapisałem się na kurs języka polskiego, aby przygotować się do egzaminu. Chcę go zaliczyć, ponieważ zamierzam podjąć studia, by zmienić zawód. Czy każda firma szkoleniowa może przeprowadzać certyfikowane egzaminy z języka polskiego?
NIE
Mają do tego prawo tylko uprawnione podmioty, które spełnią wskazane w ustawie kryteria. Dotyczą one m.in. warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu i zapewnienia wymaganego składu komisji egzaminacyjnych (np. musi być co najmniej dwóch członków posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia). Ponadto, aby uzyskać uprawnienia do przeprowadzania egzaminu, trzeba dołączyć opis dotychczasowej działalności dotyczącej prowadzenia lektoratów lub zajęć w zakresie nauczania języka polskiego albo informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osób prowadzących u wnioskodawcy, m.in. lektoraty z kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe tych osób.
Organizator egzaminu musi zapewnić również pomieszczenie do wyłącznej dyspozycji komisji egzaminacyjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, przeznaczone zwłaszcza do przechowywania niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych, arkuszy wypełnionych oraz innych materiałów związanych ze sprawdzianem. Powinien również dysponować sprzętem technicznym umożliwiającym odtworzenie nagrań służących do przeprowadzenia modułu części pisemnej egzaminu polegającego na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, komputerem z dostępem do internetu, USB, drukarką.
Instytucje, które spełniają te kryteria, są uprawnione do przeprowadzania egzaminów, ale certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Podstawa prawna
Art. 11e ust. 2 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 ze zm.).
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy egzamin jest dostosowany do osób niepełnosprawnych
Poruszam się na wózku inwalidzkim. Bardzo często zdarza się, że sala, w której przeprowadzane są egzaminy, jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy mogę liczyć na udogodnienia?
TAK
Organizator egzaminu jest zobowiązany zapewnić osobie niepełnosprawnej:
●dostęp do pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,
●dodatkowe oświetlenie pomieszczenia,
●możliwość nieutrudnionego zajęcia miejsca przy stoliku,
●możliwość skorzystania ze stolika przystosowanego do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Poza dodatkowym dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych sala do przeprowadzania części pisemnej i części ustnej egzaminu musi być odizolowana od hałasu.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy egzamin może zostać unieważniony
Od kilku lat mieszkam w Polsce i bardzo dobrze znam język polski. Zamierzam przystąpić do sprawdzianu, który potwierdzi moje kompetencje. Czy muszę przestrzegać ustalonych zasad, aby zdać egzamin?
TAK
Przede wszystkim zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych i urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji, np. telefonu. W trakcie egzaminu nie wolno im się komunikować ze sobą, natomiast członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień, które ich dotyczą.
Jeszcze przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza tożsamość osób zamierzających do niego przystąpić (dlatego trzeba mieć przy sobie dowód) oraz informuje o:
●planowanym przebiegu egzaminu,
●obowiązku zgłoszenia przez zdającego braków stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym,
●konsekwencjach naruszenia zakazów,
●konsekwencjach zakłócania przebiegu egzaminu.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku:
●wniesienia przez niego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych i urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji,
●komunikowania się z innymi zdającymi,
●zakłócania przebiegu egzaminu.
Podstawa prawna
Par. 12, 13, 19 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).
Czy każdy cudzoziemiec musi zdawać test
Studiowałam na jednej z uczelni w UE filologię polską. Teraz chcę przyjechać do Polski i tu zamieszkać. Czy będę musiała przystąpić do egzaminu, aby uzyskać certyfikat?
NIE
Co do zasady cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu. Jednak osoby, które są absolwentami:
●studiów prowadzonych w języku polskim,
●szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły średniej, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają świadectwo dojrzałości,
po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymują go bez konieczności zdawania egzaminu.
Absolwent studiów licencjackich z filologii polskiej może np. uzyskać certyfikat na poziomie B2, a jeżeli to były inne fakultety, ale również prowadzone w języku polskim – B1.
Podstawa prawna
Art. 11a ust. 4 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 ze zm.).
Par. 30 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 405).