Rząd przyjął w czwartek projekt przedłożonej przez resort nauki nowelizacji, która ma się przyczynić do zmniejszenia obowiązków biurokratycznych uczelni. Przewidziane są m.in. rzadsze oceny okresowe kadry naukowej czy zmiany dot. ustalania liczby doktorantów.

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zaproponowano rozwiązania, które odciążą uczelnie publiczne i niepubliczne z obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu rządu. Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów.

Jak przypomniano, do odbiurokratyzowania uczelni oraz lepszego wykorzystania ich potencjału badawczego i naukowego do rozwoju kraju zobowiązała się w expose premier Beata Szydło.

Wśród zmian, które znalazły się w projekcie, jest zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych m.in. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych. Po zmianach takie oceny będą mogły być przeprowadzane nawet co cztery lata (dotąd - w przypadku sporej części grup tych pracowników - oceny musiały być wykonywane co 2 lata).

Reklama

W projekcie są też zapisy dotyczące konkursów na stanowiska. Odstąpiono np. od konieczności przeprowadzania postępowania konkursowego w przypadku awansowania nauczyciela akademickiego.

Uczelnie - jak napisano w komunikatem CIR - mają mieć też zapewnioną większą autonomię w dziedzinie tworzenia programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia.

Reklama

W projekcie ustawy przewidziano też zmiany, które mają - przez proces ograniczenia biurokracji - przyspieszyć proces przyznawania kredytów studenckich.

Poza tym ułatwiona ma być procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów z rodzicami.

W projekcie znalazły się też przepisy związane z jakością studiów doktoranckich. Zaproponowano, by liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich była nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Proponuje się też, by uczelnia zapewniła stypendia dla nie mniej niż 50 proc. przyjmowanych uczestników doktoranckich studiów stacjonarnych. W ocenie resortu nauki ma to zwiększyć odpowiedzialność uczelni za te przyjmowane na studia III stopnia osoby i zachęcić uczelnie do włączania doktorantów w badania naukowe.

Jak podało CIR, przewidziano też zniesienie obowiązku rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Mają być też wprowadzone ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego.

Projekt poszerza katalog placówek, w których nauczyciel akademicki pracujący w uczelni publicznej będzie mógł się zatrudnić bez zgody rektora. Będą to m.in. szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki artystyczne.

Zaproponowano także zmiany w działaniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy ocenie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Zgodnie z projektem, dokonywać ma ona oceny programowej i merytorycznej, a nie skupiać się na tym, czy oceniana jednostka spełnia szczegółowe warunki wyznaczone przez ustawę.

Nowa ustawa - jak zakłada projekt - ma obowiązywać od 1 października 2016 r. z wyjątkiem części przepisów dotyczących kwestii finansowych, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.