Rząd przyjął w czwartek projekt przedłożonej przez resort nauki nowelizacji, która ma się przyczynić do zmniejszenia obowiązków biurokratycznych uczelni. Przewidziane są m.in. rzadsze oceny okresowe kadry naukowej czy zmiany dot. ustalania liczby doktorantów.
Reklama

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zaproponowano rozwiązania, które odciążą uczelnie publiczne i niepubliczne z obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu rządu. Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów.

Jak przypomniano, do odbiurokratyzowania uczelni oraz lepszego wykorzystania ich potencjału badawczego i naukowego do rozwoju kraju zobowiązała się w expose premier Beata Szydło.

Wśród zmian, które znalazły się w projekcie, jest zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych m.in. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych. Po zmianach takie oceny będą mogły być przeprowadzane nawet co cztery lata (dotąd - w przypadku sporej części grup tych pracowników - oceny musiały być wykonywane co 2 lata).

W projekcie są też zapisy dotyczące konkursów na stanowiska. Odstąpiono np. od konieczności przeprowadzania postępowania konkursowego w przypadku awansowania nauczyciela akademickiego.

Uczelnie - jak napisano w komunikatem CIR - mają mieć też zapewnioną większą autonomię w dziedzinie tworzenia programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia.

W projekcie ustawy przewidziano też zmiany, które mają - przez proces ograniczenia biurokracji - przyspieszyć proces przyznawania kredytów studenckich.

Poza tym ułatwiona ma być procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów z rodzicami.

W projekcie znalazły się też przepisy związane z jakością studiów doktoranckich. Zaproponowano, by liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich była nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Proponuje się też, by uczelnia zapewniła stypendia dla nie mniej niż 50 proc. przyjmowanych uczestników doktoranckich studiów stacjonarnych. W ocenie resortu nauki ma to zwiększyć odpowiedzialność uczelni za te przyjmowane na studia III stopnia osoby i zachęcić uczelnie do włączania doktorantów w badania naukowe.

Jak podało CIR, przewidziano też zniesienie obowiązku rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Mają być też wprowadzone ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego.

Projekt poszerza katalog placówek, w których nauczyciel akademicki pracujący w uczelni publicznej będzie mógł się zatrudnić bez zgody rektora. Będą to m.in. szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki artystyczne.

Zaproponowano także zmiany w działaniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy ocenie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Zgodnie z projektem, dokonywać ma ona oceny programowej i merytorycznej, a nie skupiać się na tym, czy oceniana jednostka spełnia szczegółowe warunki wyznaczone przez ustawę.

Nowa ustawa - jak zakłada projekt - ma obowiązywać od 1 października 2016 r. z wyjątkiem części przepisów dotyczących kwestii finansowych, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.