Ze względu na zmiany przewidziane w ustawie o aplikacji mObywatel, która uchyla artykuł regulujący kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, Minister Edukacji i Nauki przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie nauczycielskiej legitymacji. Projekt jest obecnie opiniowany. W jego załączniku znajdziemy zaś wzór legitymacji. Jak wygląda?

Projekt rozporządzenia w sprawie legitymacji nauczyciela

Wspominany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11c ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234). Zgodnie z tym artykułem Minister Edukacji i Nauki ma określić wzór nowej legitymacji służbowej, która zapewni identyfikację służbową nauczycieli.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ważne jest, by legitymacja była odpowiednio zabezpieczona przed możliwością jej przerobienia lub podrobienia.

Jak będzie wyglądać nowa legitymacja nauczyciela?

ikona lupy />
Inne

Zgodnie z art. 11c ust. 3 ustawy, legitymacja nauczyciela będzie zawierać:

  • imię lub imiona i nazwisko nauczyciela,
  • wizerunek jego twarzy,
  • nazwę i adres siedziby pracodawcy,
  • numer legitymacji zgodny z numerem mLegitymacji,
  • datę wydania legitymacji,
  • hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym,
  • Na awersie legitymacji będzie także umieszczony wizerunek orła i napis „Rzeczpospolita Polska”.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowej legitymacji nauczyciela?

Nauczycielom będzie wydawana z urzędu mLegitymacja. Na wniosek nauczyciele będą też mogli otrzymywać legitymację w postaci karty. Dyrektor szkoły będzie miał na wydanie takiej legitymacji 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Legitymacja służbowa nauczyciela jest zakwalifikowana do trzeciej kategorii dokumentów publicznych. Określony w projektowanym rozporządzeniu wzór legitymacji jest zgodny z rekomendacją do opracowania wzoru dokumentu publicznego, zatwierdzoną przez Komisję do spraw dokumentów publicznych.