Prezydent podpisał nowelę Karty Nauczyciela, zakładającą, że nauczyciele, którzy mają odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę.

"Dzisiaj też […] podpisana została ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela, przywracająca nauczycielom prawo, które odebrano im w 2008 roku do wcześniejszej emerytury. Nauczyciel, który przepracował w zawodzie nauczyciela 20 lat, a w sumie ma 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego, bo niezależnie od tego czy zaczął pracę przed 1 stycznia 1999 roku czy po 1 stycznia 1999 roku będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustaw.

Kiedy wcześniejsza emerytura nauczycieli? [WARUNKI]

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  • wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Jaka podstawa emerytury nauczycielskiej?

Jeżeli nauczyciel przechodzący na tę emeryturę jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, środki zgromadzone w tym funduszu będą przekazywane w jednej transzy na jego subkonto, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowela zakłada, że podstawę obliczenia emerytury, będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:

  • waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury, oraz
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
  • kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość tej emerytury będzie ustalana zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zawieszenie emerytury nauczycielskiej

W ustawie Karta Nauczyciela została uregulowana również kwestia zawieszania prawa do emerytury nauczycielskiej. Prawo do wcześniejszej emerytury będzie ulegało zmniejszeniu bądź zawieszeniu na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ponadto będzie ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu w przypadku podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole lub innej jednostce organizacyjnej w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do osób, które osiągnęły wiek emerytalny.