Samorządy muszą w tym roku zagwarantować miejsce wszystkim czterolatkom, pięciolatkom, a także sześciolatkom. Podwyższenie obowiązkowego wieku szkolnego do siedmiu lat może utrudnić znalezienie miejsc dla trzylatków. Za rok gmina nie będzie mogła się już tłumaczyć, że ich zabrakło
Czy przedszkole powinno znaleźć miejsce dla dwulatka
Córeczka w styczniu skończyła dwa latka. Chciałabym w zbliżającej się rekrutacji do przedszkoli złożyć wniosek o jej przyjęcie po wakacjach. Będę to uzasadniać tym, że jej rodzeństwo już tam uczęszcza. Czy moje najmłodsze dziecko musi być przyjęte?
NIE
Zgodnie z przepisami wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Jednak podczas powszechnej rekrutacji udział takiego malucha jest raczej skazany na porażkę. Nie ma znaczenia, że starsze rodzeństwo uczęszcza już do placówki. Dlatego z wnioskiem o przyjęcie warto zgłosić się w trakcie rekrutacji uzupełniającej albo tuż po. Wtedy argument rodziców, że chcą, aby rodzeństwo przebywało razem, w czasie kiedy oboje pracują, może być wystarczającym uzasadnieniem.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy pięciolatek ma zagwarantowane miejsce
Zdaję sobie sprawę, że od września pięciolatki nie muszą już chodzić obowiązkowo do przedszkola. Nie jest to uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy rodzice chcą posłać dziecko do szkoły w wieku siedmiu lat. Czy niezależnie od tego miejsce w przedszkolu dla pięciolatka musi się znaleźć?
TAK
Gminne przedszkole ma obowiązek zapewnienia miejsca dla pięciolatków. Mimo że dzieci nie muszą już odbyć rocznego wychowania przedszkolnego, to mają prawo uczęszczać do placówki. Obowiązek uczęszczania do zerówki po zmianach przepisów spoczywa obecnie na sześciolatkach. Dlatego zarówno sześciolatki, jak i pięciolatki zostaną przyjęte do przedszkola niezależnie od procesu rekrutacji. Nie ma więc również znaczenia, czy np. rodzice płacą podatki na rzecz gminy, w której znajduje się przedszkole.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy gmina musi zadbać o wszystkie dzieci
Samorządowcy straszą nas, że gdy nie ma już obowiązku nauki dla sześciolatków, to jeśli rodzice pozostawią je w przedszkolu, zabraknie miejsc dla najmłodszych. Mamy trzyletniego syna, którego chcielibyśmy zapisać do placówki. Czy samorząd musi stworzyć odpowiednią liczbę miejsc?
NIE
Dostępność przedszkoli wciąż jest ograniczona i zmieni się to dopiero za rok. Od września 2015 r. prawo do edukacji przedszkolnej ma każde dziecko czteroletnie, trzylatkom będzie ono przysługiwało od września 2017 r. Dlatego w trakcie zbliżającej się rekrutacji nie ma gwarancji, że samorząd zapewni miejsca dla wszystkich. Z reguły brakuje ich dla najmłodszych dzieci. Wszystko jednak zależy od tego, ile miejsc zostanie utworzonych.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).
Czy opiekun składa dodatkowe dokumenty
Mamy troje dzieci, z których jedno chcielibyśmy zapisać do przedszkola. Dyrektor placówki poinformował nas, że abyśmy mogli być traktowani na preferencyjnych warunkach, musimy do wniosku dołączyć oświadczenie o posiadaniu co najmniej trojga dzieci. Czy dodatkowe dokumenty są wymagane przy rekrutacji?
TAK
Rodzic trójki lub większej liczby pociech ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, powinien dołączyć oświadczenie. Z kolei opiekun samotnie wychowujący dziecko powinien przedstawić prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego potomka wspólnie z jego rodzicem. Rodziny zastępcze przy rekrutacji muszą przedstawić dokument poświadczający objęcie dziecka taką opieką. Warto też pamiętać, że samorząd poza podstawowymi kryteriami może wprowadzić dodatkowe, np. uzależniające przyjęcie od dochodu lub wnoszenia podatków na rzecz gminy, w której znajduje się przedszkole. Ustawa o systemie oświaty upoważniła dyrektorów przedszkoli i szkół do wglądu do tego typu dokumentów.
Podstawa prawna
Art. 20t ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy zawsze musi się znaleźć miejsce w placówce
Po świętach wielkanocnych chcemy na stałe zamieszkać w Polsce. Zależy nam na zapisaniu naszego czterolatka do samorządowego przedszkola. Czy dyrektor przedszkola mieszczącego się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania musi uwzględnić wniosek?
NIE
Jeśli dziecko ma trafić do przedszkola już w okresie trwania danego roku, to decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Nie ma w tym przypadku zastosowania postępowanie rekrutacyjne. Jeżeli w placówce nie będzie wolnych miejsc, rodzic czterolatka spotka się z odmową przyjęcia. W takiej sytuacji pozostanie mu zapisanie malucha do niepublicznej placówki.
Podstawa prawna
Art. 20a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy nieformalna rodzina daje dziecku przywileje
Mam trzyletniego syna i wychowuję go z moim partnerem, ale nie mamy ślubu. W dokumentach figuruję jako osoba samotna. Koleżanka radzi, abym starając się o przyjęcie dziecka do przedszkola, zadeklarowała, że sama się nim zajmuję. Ja jednak zamierzam powiedzieć prawdę. Czy będę preferencyjnie potraktowana, skoro nie jesteśmy małżeństwem?
NIE
W ustawie o systemie oświaty zdefiniowano, że samotne rodzicielstwo oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. W tym przypadku, mimo że w nieformalnym związku jest np. panna z dzieckiem, stanowi to przeszkodę w przyjęciu malucha na preferencyjnych warunkach, skoro wychowuje go wraz z ojcem.
Podstawa prawna
Art. 20b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy rodziny wielodzietne mają pierwszeństwo
W styczniu urodził się nam syn. Mamy jeszcze dwie starsze córki. Pamiętam, jak przed trzema laty były problemy z zapisaniem jednej z nich do przedszkola, bo nie było miejsc. Czy teraz, kiedy mamy więcej dzieci, szanse drugiej na przyjęcie rosną?
TAK
Ponad dwa lata temu do ustawy o systemie oświaty wprowadzono generalną zasadę, że w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych. Co więcej, w ustawie nie ma dodatkowych obwarowań, np. w postaci kryterium dochodowego. W efekcie gmina nie będzie mogła uzależniać przyjęcie dziecka od sytuacji finansowej opiekunów. Wystarczy, że pochodzi ono z rodzinny wielodzietnej, czyli takiej, w której wychowuje się troje i więcej dzieci. Dlatego w omawianym przypadku dyrektor samorządowego przedszkola ma obowiązek przyjąć zarówno trzylatka, jak i czterolatka do placówki.
Podstawa prawna
Art. 20b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy rejonizacja decyduje o wyborze przedszkola
Mieszkam w małej gminie, a dojeżdżam do pracy w mieście. Chciałabym, aby syn poszedł do przedszkola w miejscowości, w której pracuję. Takie rozwiązanie byłoby dla mnie wygodniejsze. Czy inna gmina niż ta, w której mieszkam, musi uwzględnić moje żądanie?
NIE
Do samorządowego przedszkola przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dopiero po zakończonej rekrutacji, o ile będą jeszcze wolne miejsca, można przyjąć dziecko z innej miejscowości. Jeśli dzieci mieszkających na terenie gminy jest więcej niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
● wielodzietność rodziny,
● niepełnosprawność dziecka albo jego rodzeństwa lub jednego albo obojga rodziców,
● samotne macierzyństwo,
● objęcie dziecka pieczą zastępczą.
W razie uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie naboru lub jeżeli po jego zakończeniu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Te muszą uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza dotyczące zatrudnienia. Gmina określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Ponadto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Jego spełnianie jest potwierdzane oświadczeniem. Gmina w dodatkowym naborze może określić nie więcej niż sześć kryteriów.
Podstawa prawna
Art. 20c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy rejon może odmówić przyjęcia dziecka
Chcę w trakcie rekrutacji zapisać sześcioletniego syna do szkoły. Dowiedziałam się, że mogą być problemy. Czy istnieje możliwość, że w placówce w pobliżu mojego miejsca zamieszkania nie zostanie zorganizowana pierwsza klasa?
TAK
Rodzic podczas rekrutacji może wskazać szkołę rejonową, ale to nie przesądza, że akurat tam dziecko będzie uczęszczało do pierwszej klasy. O tym decyduje wójt, burmistrz lub prezydent. Z takim jednak zastrzeżeniem, że przepisu tego nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców przekracza siedem. W pozostałych szkołach limit musi przekroczyć jedenaścioro dzieci. Tak więc ostatecznie to liczebność klas będzie decydowała, gdzie dziecko trafi do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W małych miejscowościach będzie to oznaczało, że dzieci będą dowożone do innej szkoły niż ta, do której są przypisane. W dużych miastach tylko wybrane placówki będą tworzyły pierwsze klasy.
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).