Sześciolatki od przyszłego roku szkolnego będą mogły pozostać w przedszkolu lub bez przeszkód pójść do szkoły. Jedynym warunkiem jest roczne przygotowanie przedszkolne. Nie wszystkie jednak szkoły rejonowe będą przyjmowały uczniów. Zdecyduje o tym liczba chętnych.
Czy o losie dziecka zdecyduje poradnia
Doszły mnie słuchy, że będę mogła wysłać sześciolatka do szkoły, ale muszę uzyskać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podobno dotyczy to dzieci urodzonych po 31 sierpnia, a moja córka urodziła się pod koniec września. Czy muszę pójść do poradni?
NIE
W pierwotnej wersji ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty była taka propozycja. Ostatecznie stanęło jednak na tym, że rodzice sześciolatków mogą sami zdecydować, czy wysyłają dziecko do szkoły, czy też pozostawiają je na kolejny rok w przedszkolu. Warunkiem w tym przypadku jest uczęszczanie dziecka w wieku pięciu lat do przedszkola. Jeśli rodzic nie zdecydował się na umieszczenie pięciolatka w przedszkolu, to również może go wysłać do szkoły jako sześciolatka, ale wtedy musi już się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wystawi zaświadczenie o gotowości dziecka do nauki w szkole. Warto też wspomnieć, że rodzice sześciolatków, które uczęszczały wcześniej do przedszkola, mogą również skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tym bardziej że mogą mieć wątpliwość, czy ich dziecko jest na tyle dojrzałe, by pójść do pierwszej klasy. Od września 2016 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci w wieku siedmiu lat.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 5 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).
Czy uczący się maluch wróci do przedszkola
Wysłałam w tym roku szkolnym mojego sześcioletniego syna do szkoły, bo taki był obowiązek. W publicznej poradni powiedziano mi, że dziecko jak najbardziej nadaje się do szkoły. Okazuje się jednak, że synek płacze i nie radzi sobie emocjonalnie w szkole. Najtrudniej jest mu czekać na rodziców w świetlicy szkolnej. Skoro nie ma obowiązku wysłania sześciolatków do szkoły, czy mogę przenieść dziecko do przedszkola?
TAK
W roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej dziecko może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. W tym przypadku dyrektor takiej placówki musi wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola musi niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której maluch mieszka. W razie nieprzyjęcia go do przedszkola (najczęstszym powodem może być brak miejsc) musi ono kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).
Czy liczebność klas znów będzie nieokreślona
Nie będzie już obowiązkowej nauki sześciolatków. Obawiam się, że znów będą w dowolny sposób tworzone klasy I–III szkoły podstawowej. Czy ostatnia nowelizacja znosi limity oddziałów i dowolność w doborze dzieci?
NIE
Dyrektor szkoły podstawowej nie może dowolnie łączyć klasy sześciolatków z siedmiolatkami, nie kierując się przy tym limitem. Zgodnie z wciąż obowiązującymi rozwiązaniami dzieci mają być dobierane według dat urodzenia, czyli muszą być zbliżone wiekiem. W efekcie najczęściej będą samodzielne oddziały sześciolatków i siedmiolatków (oczywiście pod warunkiem, że odpowiednia grupa sześciolatków w przyszłym roku zgłosi się do szkoły). Od tej zasady dyrektor może wprowadzić odstępstwa. Na wniosek rodziców może zdecydować, że np. rodzeństwo, między którym różnica wieku wynosi rok, może uczyć się w tej samej klasie. Brak obowiązkowej nauki dla sześciolatków nie znosi limitu klas. W dalszym ciągu nie mogą liczyć więcej uczniów niż 25. Jeśli w ciągu roku szkolnego pojawi się nowy uczeń, to może on być zapisany do tej klasy, ale pod warunkiem że rada rodziców się na to zgodzi. Jeśli nie, klasa musi być podzielona na mniejsze oddziały. Docelowo, za zgodą rady, klasa może liczyć do 27 uczniów. Zwiększenie liczby uczniów nawet o jednego powyżej 25 obligatoryjnie wiąże się z zatrudnieniem asystenta nauczyciela. Dotyczy to tylko tych sytuacji, w których nie dochodzi do podziału klasy na mniejsze.
Podstawa prawna
Art. 61 ust. 3–3e ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy pięciolatek musi trafić do przedszkola
Do tej pory nie posyłałam dziecka do przedszkola, aby nie narażać go na choroby. Przebywa z opiekunką i w tym roku we wrześniu skończy pięć lat. Chcę, aby do szkoły poszedł dopiero w wieku siedmiu lat. Czy w tym roku muszę obowiązkowo zapisać go do przedszkola?
NIE
Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty wraz ze zniesieniem obowiązkowej nauki dla sześciolatków zniosła też przymus posyłania pięciolatków do przedszkola. Od przyszłego roku szkolnego rodzice pięciolatków będą mieli prawo do umieszczenia dziecka w samorządowym przedszkolu, ale nie muszą z niego korzystać. Nie będzie się też to wiązało dla nich z żadnymi konsekwencjami prawnymi. Taki obowiązek będzie na nich spoczywał, dopiero gdy dziecko ukończy sześć lat. Podsumowując: w przyszłym roku szkolnym miejsce w przedszkolu będą miały zagwarantowane wszystkie dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. Z kolei prawo do umieszczania trzylatków w przedszkolu nabędą rodzice od 1 września 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).
Czy uczeń może powtórzyć pierwszą klasę
Wysłałem syna do szkoły, kiedy miał sześć lat, choć uważam, że w ten sposób dziecku zabiera się dzieciństwo. Obecnie uczęszcza do pierwszej klasy. W szkole jest kilka oddziałów klas pierwszych, a za rok prawdopodobnie będzie tylko jeden. Czy mogę zdecydować, aby moje dziecko uczyło się w lepszych warunkach i jednocześnie powtarzało pierwszą klasę?
TAK
Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w tej samej klasie. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W takiej sytuacji dziecko nie będzie brało udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic może też zapisać ponownie dziecko do innej szkoły podstawowej, również do pierwszej klasy. Przy czym musi o tym powiadomić szefa placówki, do której podopieczny obecnie uczęszcza. Dziecko musi być przyjęte z urzędu, jeśli dotyczy to szkoły podstawowej z obwodu, w którym mieszka. W pozostałych musi przystąpić do rekrutacji. Należy też zaznaczyć, że dziecko, którego opiekun złożył wspomniany wniosek w roku szkolnym 2015/2016, kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej. Takie dziecko nie będzie jednak podlegało klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej ani nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Co ciekawe, podobny mechanizm ma dotyczyć dzieci urodzonych w pierwszym półroczu 2008 r., które uczęszczają obecnie do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ich rodzice również mają możliwość pozostawienie dziecka w tej samej klasie (czyli drugiej) w kolejnym roku szkolnym.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1–4 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).
Czy szkoła rejonowa musi przyjąć dziecko
Rozmawiałem z rodzicami sześciolatków z naszej małej miejscowości. Większość z nich wysłała dzieci do pierwszej klasy i nikt nie zamierza pozostawiać ich tam na kolejny rok. Moje dziecko, jako jedno z nielicznych, ma odroczony obowiązek szkolny. Czy szkoła rejonowa od 1 września 2016 r. stworzy klasę pierwszą bez względu na liczbę dzieci?
NIE
Dziecku, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpocznie naukę w klasie I szkoły podstawowej, można wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego placówkę inną niż ta, w obwodzie której mieszka. O tym decyduje wójt, burmistrz lub prezydent. Z takim jednak zastrzeżeniem, że przepisu tego nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców przekracza siedem. W pozostałych szkołach limit ten musi przekroczyć 11 dzieci. A to oznacza, że liczebność klas będzie ostatecznie decydowała, gdzie dziecko trafi do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W małych miejscowościach będzie to oznaczało, że dzieci będą dowożone do innej szkoły niż ta, do której są przypisane. W dużych miastach tylko wybrane szkoły będą tworzyły pierwsze klasy. O zastosowaniu takiego mechanizmu może, ale nie musi zdecydować organ prowadzący, czyli włodarze samorządowi.
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).