Nie można już różnicować stawek za egzaminy rzemieślnicze. Każdy kandydat zapłaci za nie tyle samo. Taką zmianę wprowadza nowelizacja z 25 września 2015 r. ustawy o rzemiośle (Dz.U. poz. 1782). Wchodzi w życie w sobotę.
Do tej pory ustawa wskazywała, ile maksymalnie mogą wynosić opłaty. Przykładowo za egzamin mistrzowski cena ta nie mogła przekraczać 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zatem mogła być ona niższa. Obecnie ustawa sztywno wskazuje, że opłata ta wynosi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Co oznacza, że kandydat za przystąpienie do sprawdzianu na mistrza zapłaci 1241 zł. Za podejście do egzaminu czeladniczego uiści 621 zł, a za sprawdzający 207 zł. Izba rzemieślnicza nie będzie już mogła zwolnić w części z opłat za egzamin, a jedynie w całości.
Nowela wskazuje również, że w przypadku egzaminów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosuje się zasady dotychczasowe. Oznacza to, że jeżeli wniosek o dopuszczenie do egzaminu w izbie rzemieślniczej został złożony do 4 grudnia 2015 r., należy zastosować opłatę, która obowiązywała do tej pory.
Ponadto z nowych regulacji wynika, że do firm rzemieślniczych będą zaliczone również te, które liczą do 250 osób, a nie jedynie 50.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 5 grudnia 2015 r.