Z opóźnieniem, ale się udało. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wreszcie ogłosiło program „Studia dla wybitnych”. W jego ramach osoby, które chcą studiować na prestiżowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Japonii na koszt budżetu państwa, mogą już teraz składać wnioski.
Czy rząd sfinansuje każdy kierunek
Rozważam kontynuowanie studiów za granicą. Specjalizuję się w naukach humanistycznych. Czy również na takie studia będę mógł uzyskać pomoc w ramach programu „Studia dla wybitnych”?
TAK
Nie ma ograniczenia w wyborze kierunków, które mogą być sfinansowanie w ramach wyjazdu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jedynie wskazuje uczelnie, na których mogą być dotowane studia przez polski rząd. Ogłosiło już tę listę. Widnieją na niej 32 szkoły wyższe ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Japonii i Szwajcarii. Są to m.in. uniwersytety Princeton, Rockefeller, Stanford, Yale, Cambridge, Oksford, Harvard.
Uczestnikami programu mogą być m.in. obywatele polscy, Unii Europejskiej i osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą być:
● absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli je nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie,
● albo studentami, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
Nie mogą też legitymować się tytułem zawodowym magistra. Ponadto aby uzyskać stypendium w ramach programu „Studia dla wybitnych”, trzeba najpierw być zakwalifikowanym na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni wskazanych na liście.
Podstawa prawna
Art. 42a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Par. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).
Czy ministerstwo uwzględni działalność społeczną
Zastanawiam się nad złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej na studia za granicą. Do otrzymania wsparcia mają być uprawnieni tylko najlepsi. Czy ministerstwo oceniając wniosek, weźmie pod uwagę również inne osiągnięcia, a nie tylko naukowe?
TAK
Kapituła powołana przez ministerstwo oceni kandydata. Za informacje podane we wniosku będzie mógł otrzymać do 80 punktów, w tym za:
● wybitne osiągnięcia naukowe – do 30 pkt,
● inne osiągnięcia – do 15 pkt,
● działalność społeczną lub artystyczną – do 15 pkt,
● plany naukowe lub zawodowe po ukończeniu studiów w zagranicznej uczelni – do 10 pkt,
● średnią ocen uzyskanych w toku studiów – do 5 pkt,
● uzasadnienie wyboru zagranicznej uczelni i kierunku lub obszaru studiów – do 5 pkt.
Kapituła przeprowadzi też rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. W jej trakcie oceni motywację, potencjał intelektualny i kulturę osobistą studenta. Można za nią otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Podstawa prawna
Par. 8–9 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).
Czy złożę wniosek po zakończeniu roku akademickiego
W tym roku akademickim kończę studia licencjackie. Będę bronić się w maju. Czy po zakończeniu nauki będę mogła złożyć wniosek o udział w programie, tak aby rozpocząć naukę na studiach drugiego stopnia już w roku akademickim 2016/2017?
NIE
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie „Studia dla wybitnych” w ramach pierwszej edycji mają czas na złożenie wniosku tylko do 31 marca 2016 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego zastrzega, że wnioski oddane po tym terminie nie będą rozpatrzone. Co więcej, na uzyskanie pomocy finansowej na zagraniczne studia mają szanse tylko ci studenci, którzy wcześniej zostaną zakwalifikowani na uczelnię np. na Harvard lub Oksford. Zatem warto się o to zatroszczyć wcześniej niż dopiero po zakończeniu nauki na studiach pierwszego stopnia. Osoby, które w przyszłym roku zdobędą licencjat, będą mogły jeszcze tylko w następnym (2017 r.) wnioskować o udział w programie „Studia dla wybitnych”, ale w jego drugiej edycji.
Podstawa prawna
Art. 42a ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).
Czy można ubiegać się tylko o częściową pomoc
Zagraniczna uczelnia, na którą się dostałem od roku akademickiego 2016/2017, ufundowała mi czesne. Nie są mi więc potrzebne pieniądze na jego zapłatę, ale nie stać mnie na zakwaterowanie i wyżywienie w Stanach Zjednoczonych. Czy w ramach programu „Studia dla wybitnych” można wnioskować o pieniądze tylko na ten cel?
TAK
Nie ma przeszkód, aby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu sfinansowało jedynie część pomocy. W takiej sytuacji kandydat, o ile spełni wszystkie warunki i pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną, będzie mógł uzyskać wsparcie od rządu na utrzymanie – np. na przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie.
Podstawa prawna
Par. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).
Czy lista uczestników będzie niejawna
Chciałbym wziąć udział w programie „Studia dla wybitnych”. Jednak zależy mi na anonimowości. Czy informację o osobach zakwalifikowanych ministerstwo przekaże tylko zakwalifikowanym?
NIE
Listę uczestników programu, którym udzielono pomocy finansowej w ramach naboru, ministerstwo udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie resortu nauki, w którym będzie widniała przez 60 dni. Znajdą się w niej następujące dane dotyczące uczestnika programu:
● imię i nazwisko;
● nazwa zagranicznej uczelni, do której został zakwalifikowany na studia,
● liczba punktów otrzymanych łącznie w ramach oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poda listę laureatów programu do 15 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).
Czy dostanę także pieniądze na pobyt
Słyszałam, że poza opłatą czesnego, rząd również przyzna pieniądze na pobyt, np. wyżywienie i zakwaterowanie. Zastanawiam się, jakiej wysokości będą to środki. Czy poza nimi można liczyć również na sfinansowanie przelotów?
TAK
Uczestnikom programu przysługuje pomoc finansowa na pokrycie kosztów czesnego (w wysokości określonej przez zagraniczną uczelnię), ale i utrzymania. Stypendysta otrzyma na nie 60 proc. kwoty diety urzędniczej. Student, który pojedzie np. do Stanów Zjednoczonych, może liczyć na dniówkę w wysokości 35 dolarów, w Wielkiej Brytanii będzie to 21 funtów, w Szwajcarii – 53 franki, a w Japonii – 4,5 jena.
Otrzyma też pieniądze na zakwaterowanie w wysokości 20 proc. kwoty na nocleg dla urzędnika. Oznacza to, że kształcąc się w Stanach Zjednoczonych, dostanie np. 40 dolarów, w Wielkiej Brytanii – 40 funtów, w Szwajcarii – 40 franków, a w Japonii – 4,4 jena.
Prócz tego dostanie środki na zakup polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i polisy ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli w państwie, w którym odbywa studia, nie może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dwa razy w ciągu roku akademickiego zostanie sfinansowana podróż do miejsca odbywania studiów i z powrotem. Ale uwaga! Pomoc finansowa, dotycząca kosztów utrzymania i zakwaterowania, nie przysługuje w okresie przerw w nauce przypadających po zaliczeniu roku akademickiego.
Podstawa prawna
Par. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1715).