Czy nauka w college’u w Wielkiej Brytanii wpływa na wymiar urlopu w Polsce?
Piotr Foitzik adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Osoby, które uczyły się za granicą, a obecnie zaczynają pracę w Polsce, mają wątpliwości, czy okresy ich nauki w innych krajach mają wpływ na zwiększenie wymiaru urlopu z 20 do 26 dni. Warto przypomnieć, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zgodnie z art. 155 par. 1 k.p., wlicza się m.in. z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata; średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata; szkoły wyższej – 8 lat.

Wskazane rozwiązanie nie jest ograniczone wyłącznie do edukacji na terenie Polski. Gdy dana osoba uczyła się za granicą, wówczas istotne znaczenie dla ustalania wymiaru urlopu mają przepisy dotyczące zasad uznawania zagranicznych dyplomów.
Zgodnie z art. 191a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego m.in. państwa członkowskiego UE potwierdza co do zasady także odpowiedni poziom wykształcenia w Polsce. Przy czym to, czy chodzi w tym zakresie o zakwalifikowanie studiów jako pierwszego czy drugiego stopnia nie ma wpływu na wymiar urlopu. Kwestię komplikuje natomiast to, że w Wielkiej Brytanii pod pojęciem college kryją się zarówno instytucje kształcenia na poziomie szkoły średniej, jak i takie, które stanowią już część wykształcenia uniwersyteckiego.
Jak wynika z ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w RP generalnie m.in. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w państwie unijnym. W mojej ocenie zależnie od okoliczności dyplom ukończenia college’u w Anglii powinien być uznany – z punktu widzenia wymiaru urlopu w Polsce – za potwierdzenie edukacji zasadniczo na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej (General further education college, FE), policealnej (zasadniczo Sixth Form Colleges) lub szkoły wyższej (Higher education college, HE). Każdy przypadek będzie jednak wymagał osobnej analizy.