Jestem mamą pierwszoklasisty sześciolatka, który, niestety, po lekcjach musi zostawać w świetlicy szkolnej – opowiada pani Katarzyna. – Świetlica dla dzieci klas 0–III jest czynna tylko do godziny 14. Potem maluchy przechodzą do innej sali, z zasady przeznaczonej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Czy przepisy dopuszczają, by tak małe dzieci przebywały z dużo starszymi – zastanawia się kobieta i dodaje, że w tych świetlicach na raz jest więcej niż 30 dzieci. Interwencja u dyrektorki na nic się zdała; nie widzi ona potrzeby odseparowania maluchów od dzieci starszych, a wręcz przeciwnie, twierdzi, że to wskazane dla ich rozwoju.
Przepisy dotyczące organizacji świetlic w szkołach nie mówią wprost o konieczności odseparowania dzieci młodszych od starszych. Istnieje jedynie ogólny zapis o obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców – zapewne więc decyzja o czasie szczególnej opieki nad dziećmi małymi do godz. 14 (w osobnej świetlicy) zapadła właśnie w ten sposób. Ustalenia te powinny być zaakceptowane przez organ prowadzący szkołę (gmina) i kuratorium.
Precyzyjnie natomiast określono liczebność świetlicowych grup. Świetlica szkolna powinna być ogólnodostępna dla uczniów (szkół podstawowych i gimnazjów), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły. Opieką powinny być objęte wszystkie potrzebujące jej dzieci, ale w jednej grupie świetlicowej (przy jednym nauczycielu) nie może być więcej niż 25 uczniów. I tu pani Katarzyna znajdzie powód do interwencji. Bo jeśli grupa korzystających ze świetlicy jest większa, dyrektorka powinna skierować do pracy w niej kolejnego nauczyciela i podzielić uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stało się to według kategorii wieku. Warto wiedzieć, że zajęcia nie muszą odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach świetlicy, ale także na boisku, w sali gimnastycznej, na placu zabaw albo nawet w sali lekcyjnej.
Jeśli interwencja u dyrektorki w sprawie liczebności grupy się nie powiedzie, pani Katarzyna powinna zainteresować sprawą najpierw radę rodziców, a w dalszej kolejności organ prowadzący szkołę (gmina) i kuratorium.
Pod opieką jednego nauczyciela w świetlicy nie powinno być więcej niż 25 osób
Podstawa prawna
Art. 5, art. 67 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Par. 7, par. 9 załącznika nr 2 do rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.). Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 23).