Osoby zainteresowane studiami za granicą już teraz powinny zorientować się, czy uczelnia umożliwi im wyjazd w ramach programu Erasmus+. Jeżeli spełnią wymogi, pojadą na naukę do innego kraju w roku akademickim 2016/2017.
Czy stawiane są jakieś wymagania
Chciałabym w przyszłym roku pojechać na studia do Hiszpanii. Słyszałam o tym, że jest taka możliwość w ramach programu Erasmus+. Czy trzeba spełnić jakieś kryteria?
TAK
Aby móc ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus+, trzeba przede wszystkim studiować na uczelni, która bierze udział w programie, czyli ma Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w planowanym roku akademickim będzie prowadzić wymianę studentów. Trzeba też być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich albo doktoranckich. Do oferowania takiego zagranicznego kształcenia uprawnione są również uczelnie niepubliczne. Osoby zainteresowane będą musiały przejść postępowanie kwalifikacyjne. Odbywa się ono w roku akademickim poprzedzającym zagraniczne studia. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów – decydują o tym poszczególne uczelnie. Dlatego dobrze jeszcze na początku roku akademickiego zorientować się, do jakich krajów będzie można pojechać i czy w ogóle szkoła wyższa bierze udział w programie. Od każdej uczelni zależy również, jakie kwestie będzie brała pod uwagę, oceniając kandydatów. Podczas naboru sprawdzane są najczęściej m.in. motywacje kandydata, znajomość języków obcych i średnia ocen.
Czy pojadę do dowolnego kraju
Studiuję w Polsce. Z uwagi na to, że wybrałem kierunek turystyka i rekreacja, chciałbym część studiów odbyć za granicą. Myślę jednak o krajach spoza UE, np. azjatyckich. Czy w ramach programu Erasmus+ można pojechać w dowolne miejsce na świecie?
NIE
W programie Erasmus+ uczestniczą 33 kraje. Są to: 8 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Ponadto można się udać tylko do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (placówki muszą mieć zawartą umowę w tej sprawie). Możliwe są wyjazdy nie tylko do krajów uwzględnionych w programie, można pojechać też do państw partnerskich, ale pod warunkiem że uczelnia macierzysta uzyskała dofinansowanie na realizację tego typu wyjazdów.
Czy mogę liczyć na wsparcie finansowe
Planuję wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. Sprawdziłem, że uczelnia ma podpisaną umowę z wydziałem, na którym chciałbym się uczyć. Obawiam się jednak, że nie będzie mnie stać na sfinansowanie półrocznych studiów za granicą. Czy uczelnia przyzna mi stypendium?
TAK
Osoby zakwalifikowane do programu Erasmus+ mają nie tylko zapewnione miejsce na zagranicznej uczelni, ale również stypendium. Jego wysokość zależy od kraju, do którego jedzie student. W roku akademickim 2015/206 takie miesięczne wsparcie wynosi 300, 400 lub 500 euro. Na najwyższą kwotę mogą liczyć ci, który jadą np. do Austrii, Danii lub Szwecji. Na 400 euro planujący wyjazd do m.in. Belgii, Chorwacji albo Niemiec. Najmniej, czyli 300 euro, otrzymają osoby, które wybiorą się na studia np. do Rumunii, Bułgarii lub Estonii. Zatem wysokość stypendium zależna jest od kosztów utrzymania w danym państwie.
Czy konieczne jest podpisanie umowy
W semestrze letnim zamierzam pojechać na studia do Włoch. Jednak uczelnia domaga się ode mnie podpisania umowy na ten wyjazd. Czy jej zawieranie jest niezbędne?
TAK
Jeszcze przed wyjazdem należy podpisać na macierzystym wydziale dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+. Są to: porozumienie o programie studiów i umowa dotycząca wyjazdu oraz przyznania stypendium. W pierwszym zostanie wskazane, jakie zajęcia student musi zaliczyć. W drugim m.in. na jak długi czas zaplanowany jest wyjazd i na jakie wsparcie podczas zagranicznych studiów może liczyć.
Czy przewidziany jest kurs językowy
W przyszłym roku zamierzam wyjechać na studia do Francji. Obawiam się jednak, że moje kompetencje językowe będą niewystarczające i w związku z tym mogę mieć za granicą trudności w porozumiewaniu się z innymi studentami i wykładowcami. Chciałabym nadrobić zaległości. Czy mogę skorzystać z przygotowania językowego dla uczestników programu?
TAK
Osoby, które podczas zagranicznych studiów będą używać jednego z pięciu najczęściej nauczanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego) lub języka niderlandzkiego, mogą skorzystać z kursów językowych online oferowanych przez Komisję Europejską. O licencję umożliwiającą dostęp do tego narzędzia trzeba zwrócić się do macierzystej uczelni.
Ponadto student kształcący się na zagranicznym wydziale w jedynym z tych języków jest zobowiązany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów. Jest to niezbędne, aby podpisać umowę finansową i odbyć wyjazd.
Natomiast osoby, które będą używać innych języków, mogą wziąć udział w kursach np. prowadzonych przez zagraniczne uczelnie przyjmujące polskich studentów w ramach Erasmusa+.
Czy należy zatroszczyć się o ubezpieczenie
W przyszłym roku chciałbym studiować inżynierię w Danii. Zamierzam wyjechać na jeden semestr. Czy poza podpisaniem dokumentów dotyczących porozumienia w sprawie programu studiów i stypendium trzeba zadbać o jeszcze jakieś formalności?
TAK
Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W krajach Unii Europejskiej gwarantuje je Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto też rozważyć wykupienie polisy w firmie ubezpieczeniowej.
Czy z Erasmusa+ skorzystają też absolwenci
W przyszłym roku kończę studia. Przed podjęciem pracy w Polsce zamierzam zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. Jest dobrze widziane w CV i zwiększa szanse na znalezienie lepszego zatrudnienia. Jednak nie stać mnie na wyjazd i utrzymanie. Czy mogą pozyskać pieniądze na ten cel?
TAK
Program Erasmus+ umożliwia również wysyłanie na praktyki. Z tej opcji mogą skorzystać absolwenci. Oznacza to, że jeżeli zainteresowana osoba obroni pracę dyplomową w roku akademickim 2015/2016, powinna jeszcze w jego trakcie zatroszczyć się o staż, tak aby pojechać na niego w kolejnym roku akademickim – 2016/2017 – kiedy już studentem nie będzie. Na praktykę można wyjechać do zagranicznej firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non profit, szkoły wyższej i innych instytucji (urzędów, muzeów, bibliotek, szpitali itd.). Nie można ich odbyć w instytucjach unijnych bądź takich, które są odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami. Staż może trwać minimum 2 miesiące i nie więcej niż 12. Dla korzystających już z wyjazdów na studia z programu Erasmus czas ulega odpowiednio zmniejszeniu, a jeśli limit został wyczerpany, nie będzie można wyjechać na praktykę Zakwalifikowani otrzymują stypendium w wysokości 400, 500 lub 600 euro miesięcznie w zależności od kraju wyjazdu. Z zagranicznych praktyk mogą korzystać nie tylko osoby, które ukończyły studia, ale również te, które jeszcze się kształcą.
Czy wyjadę na większą część studiów
Studiuję na pierwszym roku informatykę. Nauka łącznie będzie trwała trzy lata. Chciałbym większość studiów odbyć na zagranicznej uczelni. Czy mogę wyjechać np. na dwa lata?
NIE
Najczęściej zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ trwają semestr, ewentualnie rok. UE wprowadziła bowiem limit. Wynika z niego, że na każdym z trzech poziomów studiów (czyli licencjackich, magisterskich i doktoranckich) można skorzystać z wyjazdu, który trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Wyjątkiem są studia pięcioletnie jednolite magisterskie (np. kierunki lekarskie, prawo). Osoby, które się na nich kształcą, mogą korzystać z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.