Choć wkrótce rozpocznie się rok akademicki, niektóre uczelnie są jeszcze w trakcie kompletowania kadry nauczycielskiej. Zatrudnienie w jednostkach publicznych musi być poprzedzone przeprowadzeniem procedury konkursowej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

Zgodnie z art. 118a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) – zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu (jego tryb i warunki określa statut danej uczelni).
Z przepisu tego zatem wynika, że uczelnia publiczna może zatrudnić nauczyciela akademickiego bez konkursu w sytuacji, gdy zostanie zatrudniony maksymalnie na połowę etatu. Postępowanie konkursowe nie jest też wymagane, gdy szkoła wyższa decyduje się podpisać umowę o pracę ze swoim akademikiem, który nabył już uprawnienia emerytalne (art. 118a ust. 3 p.s.w.).
Wskazane powyżej przepisy obowiązują od 1 października 2011 r. Jednocześnie opisany katalog przesłanek nieogłaszania konkursu został poszerzony – na mocy nowelizacji p.s.w. z 11 lipca 2014 r., która weszła w życie 1 października 2014 r. – o ust. 4, który został dodany do art. 118a. Zgodnie z nim przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:
¦ skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;
¦ będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;
¦ zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego ze środków UE lub przez inny podmiot przyznający grant;
¦ na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.
Nowelizację tę należy ocenić pozytywnie. Szczególnie jeśli chodzi o akademików, którzy pracują na danej uczelni na określonym stanowisku przez co najmniej trzy lata. Bezsensowne bowiem jest ogłaszanie postępowania konkursowego, gdy taka osoba się sprawdziła. Po zmianie przepisów władze uczelni mogą podjąć decyzję, czy chcą skorzystać z dobrodziejstwa znowelizowanych przepisów, czy też ogłosić konkurs.
Podstawa prawna
Art. 118a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).