Już we wrześniu rozpocznie się rekrutacja osób, które chcą na koszt państwa kształcić się na najlepszych, zagranicznych uczelniach na świecie z czołówki rankingu szanghajskiego. Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbędą się wiosną 2016 r.
Czy dostanę również wsparcie na zakwaterowanie
Słyszałem, że budżet państwa planuje finansować studia na zagranicznych uczelniach w ramach programu „Studia dla wybitnych”. Zastanawiam się nad podjęciem nauki na Harvardzie. Ministerstwo opłaci czesne, ale studia w Stanach Zjednoczonych to także mnóstwo innych wydatków związanych z utrzymaniem. Czy mogę liczyć, że one również zostaną pokryte z budżetu?
TAK
Uczestnikowi rządowego programu „Studia dla wybitnych” będzie przysługiwała pomoc finansowa na pokrycie kosztów czesnego w wysokości określonej przez zagraniczną uczelnię. Dostanie też pieniądze na utrzymanie, zakwaterowanie, przejazdy i zakup polisy ubezpieczeniowej. To, na jakich zasadach i w jakiej wysokości będzie ona wypłacana, określi umowa zawarta ze studentem. Warunkiem wypłaty kolejnej transzy będzie zaliczenie poprzedniego semestru lub roku studiów, przedstawienie zaświadczenia z zagranicznej uczelni o uiszczeniu czesnego za poprzedni semestr oraz informacji o wysokości i terminach płatności za naukę.
Ważne jest również to, że wysokość pomocy finansowej przyznanej uczestnikowi programu będzie pomniejszana o kwotę wsparcia, które otrzymuje na czesne, utrzymanie lub zakwaterowanie z innych źródeł. O takich okolicznościach student będzie zobowiązany poinformować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podstawa prawna
Art. 42a ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy wszyscy zainteresowani otrzymają pomoc
Zastanawiam się nad podjęciem studiów w zagranicznej uczelni. Czy jeżeli skorzystam z programu „Studia dla wybitnych”, ministerstwo pomoże mi dostać się na wybrany kierunek np. na Harvardzie?
NIE
Aby skorzystać z programu „Studia dla wybitnych”, trzeba najpierw być zakwalifikowanym na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni. O to należy postarać się samodzielnie. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły starać się o zwrot opłat związanych z rekrutacją. Będą jednak do tego uprawnieni tylkouczestnicy programu, którzy pobierali stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych lub zapomogę w ostatnim roku studiów poprzedzającym złożenie wniosku. Wówczas student otrzyma zwrot za koszt egzaminów wstępnych, językowych, a także innych poniesionych w związku z naborem. Żeby otrzymać pieniądze, będzie musiał złożyć wniosek, załączyć kopię decyzji dziekana o przyznaniu wskazanego świadczenia (stypendium lub zapomogi) oraz dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów rekrutacyjnych.
Podstawa prawna
Art. 42a ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy budżet zapłaci za każdą uczelnię
Planuję studia poza Polską. Czy w ramach programu „Studia dla wybitnych” z budżetu państwa zostanie opłacone kształcenie na każdej zagranicznej uczelni?
NIE
Student będzie mógł ubiegać się o pieniądze jedynie na kształcenie w renomowanych uczelniach. Chodzi o te, które znajdują się w pierwszej piętnastce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, czyli tzw. rankingu szanghajskiego lub znajdują się w pierwszej dziesiątce jednej z list branżowych tego zestawienia. Ich wykaz zostanie opublikowany w pierwszej połowie września. Co istotne, nie ma wskazanych kierunków, które mogą być sfinansowane. Wnioski zatem mogą składać studenci wszystkich fakultetów.
Podstawa prawna
Art. 42 a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy każdy jest uprawniony do otrzymania wsparcia
W przyszłym roku zdaję maturę i wybieram się na studia. Chciałbym też podjąć naukę na jednej z prestiżowych zagranicznych uczelni. Nie stać mnie jednak na to. Czy będę mógł otrzymać pieniądze na ten cel z programu „Studia dla wybitnych”?
TAK
Uczestnikami programu mogą być jedynie:
● absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli naukę nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie
● studenci, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. W obu tych przypadkach zainteresowani nie mogą też mieć tytułu zawodowego magistra. Nie otrzymają w ramach programu pieniędzy osoby od razu po maturze. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniło, że chce, aby decyzja wyjeżdżających na studia, za które płaci budżet państwa, była przemyślana. Osoby, które już uzyskały np. licencjat i chcą studiować dalej, mają już bardziej sprecyzowane plany dotyczące dalszej nauki.
Podstawa prawna
Art. 42a ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy na zagraniczne studia pojadę w najbliższym czasie
Wiem, że niedługo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie nabór do programu „Studia dla wybitnych”. Czy to oznacza, że pierwsi jego uczestnicy pojadą na studia już w roku akademickim 2015/2016?
NIE
Proces naboru uczestników został rozłożony w czasie. Resort nauki co prawda już we wrześniu ogłosi zasady naboru, ale pierwsi jego uczestnicy pojadą na studia dopiero w roku akademickim 2016/2017. Kandydat również musi odpowiednio przygotować się do rekrutacji, np. złożyć stosowny wniosek i niezbędne dokumenty. W ramach naboru do programu zainteresowani są zobowiązani dostarczyć:
● dokument potwierdzający zakwalifikowanie na studia magisterskie w zagranicznej uczelni,
● list motywacyjny zawierający opis celów naukowych i zawodowych, jakie planuje osiągnąć w związku z uczestnictwem w programie,
● rekomendację kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dziekana) wraz z jej uzasadnieniem, zawierającą określenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów magisterskich w zagranicznej uczelni, na które został zakwalifikowany,
● odpis lub uwierzytelnioną kopię dyplomu albo zaświadczenie o ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz o wpisie na kolejny rok tych studiów; może to być również zaświadczenie o terminie obrony pracy licencjackiej,
● oświadczenie o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra,
● dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia naukowe,
● zaświadczenie uczelni lub inny dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów,
● informację o działalności zawodowej i społecznej.
Podstawa prawna
Art. 42a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy pieniądze na studia trzeba będzie oddać
Koszty studiów na wybranej przeze mnie uczelni zagranicznej przerastają moje możliwości finansowe. Chętnie skorzystałabym z programu „Studia dla wybitnych”. Czy taką pomoc trzeba będzie zwrócić?
TAK
Pomoc finansowa udzielana w ramach programu podlega zwrotowi. Uczestnik programu nie jest obowiązany do jej oddania, jeżeli:
● w ciągu dziesięciu lat od ukończenia studiów w zagranicznej uczelni finansowanych w ramach programu będzie odprowadzał w Rzeczypospolitej Polskiej składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez łączny okres pięciu lat,
● ukończy studia trzeciego stopnia w jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego.
Nie będzie też konieczności zwrotu, jeżeli nie podejmie albo nie ukończy studiów w zagranicznej uczelni finansowanych w ramach programu lub nie podejmie działań związanych z płaceniem składek lub pisaniem doktoratu z przyczyn od niego niezależnych.
Przyczynami, które to usprawiedliwiają, są:
● pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia studiowanie lub podjęcie pracy,
● konieczność sprawowania opieki nad własnym dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Dodatkowo w razie niemożności podjęcia lub ukończenia studiów taką okoliczność będzie usprawiedliwiała również konieczność sprawowania opieki nad własnym dzieckiem do lat dwóch.
Do wniosku o zwolnienie z płacenia za kształcenie trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności.
Są to odpowiednio:
● dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres pięciu lat,
● odpis dyplomu doktorskiego,
● zaświadczenie lekarskie,
● odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o osobistym sprawowaniu opieki nad nim,
● orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad nim.
Na rozpatrzenie wniosku minister nauki i szkolnictwa wyższego będzie miał dwa miesiące od dnia jego doręczenia.
Podstawa prawna
Art. 42a ust. 5–6 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).