Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Został przygotowany przez senatorów.
Reklama

Reklama
W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów, które chroniłyby w szczególny sposób gwarę jako część dziedzictwa narodowego. – Jej pielęgnowanie służy zachowaniu tożsamości społeczności lokalnych posługujących się nią w sytuacjach dnia codziennego, rodzinnych czy sąsiedzkich, poza językiem oficjalnym. Bogactwo regionalnej kultury potrzebuje jednak wsparcia – twierdzą wnioskodawcy.
Proponowana nowelizacja zakłada, że wszystkie organy władzy publicznej będą miały za zadanie ochronę, upowszechnianie i przeciwdziałanie zanikowi gwar. Minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczać dotacje na działalność instytucji upowszechniających gwary, amatorskiego ruchu artystycznego używającego żargonu czy inne formy twórczości, które go dotyczą. Środki będą mogły być kierowane m.in. na wydawanie i tworzenie publikacji w gwarach czy wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych prowadzonych w żargonie. Senatorowie proponują też, aby szkoła umożliwiała uczniom naukę gwary swojego regionu, a także upowszechniała związane z nią kulturę i tradycję. Takie zajęcia będą organizowane, jeśli będą nimi zainteresowani uczniowie – na podstawie wniosku rodziców.
Nowe przepisy obligują też ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia, które powinno regulować wymiar godzin lekcyjnych gwary dla danego etapu nauczania. Ponadto określi w nim kwestię umieszczania oceny na świadectwie, jej wpływ na promocję, możliwości łączenia w grupy uczniów w przypadku niedużego zainteresowania udziałem w zajęciach, a także doboru materiałów dydaktycznych przez nauczyciela.
Nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że zmiany dotyczące szkół od 1 września 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do marszałka Senatu