Już w czwartek 25 maja uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej, przystąpią do egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego. Jakie są wymagania programowe na egzamin z języka obcego?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w bieżącym roku wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (oraz każdego innego obcego języka nowożytnego) odpowiadają poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Co to konkretnie oznacza? Jakie są ogólne wymagania egzaminacyjne z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2023: Ogólne wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego i innych obcych języków nowożytnych

Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi zdający egzamin ósmoklasisty powinien:

  • Znać środki językowe

Chcąc dobrze zdać egzamin ósmoklasisty, uczeń powinien posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

  • Rozumieć wypowiedzi

Na egzaminie ósmoklasisty sprawdzane będzie także rozumienie prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także prostych wypowiedzi pisemnych.

  • Tworzyć wypowiedzi

Zgodnie z wymaganiami uczeń powinien także samodzielnie formułować krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne.

  • Reagować na wypowiedzi

Uczeń powinien być w stanie uczestniczyć w rozmowie i w typowych sytuacjach reagować w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu.

  • Przetwarzać wypowiedzi

Zdający egzamin ósmoklasisty powinien również posiadać umiejętność zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego.

Arkusze i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!