1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej zapisami, by otrzymać stypendium ministra, konieczne będzie udokumentowanie wybitnych osiągnięć naukowych związanych z kierunkiem studiów. Zlikwidowano tym samym możliwość otrzymania finansowego wsparcia za uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej.

W celu wdrożenia przepisów nowej ustawy, minister nauki i szkolnictwa wyższego opublikował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentów ministra za wybitne osiągnięcia.

Proponowany akt doprecyzował warunek zaliczenia roku studiów, uzupełniając przepis o konieczność uzyskania wpisu na następny rok. Jak wskazuje ministerstwo, obowiązujący bowiem do tej pory zapis może być kwestionowany w sytuacji, gdy student zaliczy ostatni rok studiów i oczekuje na złożenie egzaminu dyplomowanego.

Reklama

Najważniejszą ze wprowadzanych zmian jest modyfikacja przyznawania stypendium ministra. Studenci szczególnie wyróżniający się w nauce (którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią) od 1 lipca nie będą mogli otrzymywać niniejszego świadczenia. Warunkiem koniecznym do przyznania stypendium będzie posiadanie przez studenta wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych z odbywanymi studiami. Jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, nie będą one musiały mieć związku ze studiowanym kierunkiem.

Samo rozporządzenie szczegółowo określać będzie nowy katalog wybitnych osiągnięć. Przykładowo, zgodnie z projektem do otrzymania stypendium ministra nie wystarczy (jak do tej pory) sam udział w mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. Konieczne będzie natomiast uzyskanie odpowiednio do 8 lub do 10 miejsca.

Stypendium ministra będzie mogło być przyznawane jedynie za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 października roku, w którym otrzymali ostatnie stypendium, a nie uzyskane w całym okresie studiów

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia z dnia 8 maja 2015