500 zł lub 1000 zł ma wynosić świadczenie dla dzieci pochodzących z terenów, które zostaną w tym roku dotknięte np. powodziami lub nawałnicami. Będą one też mogły skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.
Takie formy pomocy przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z nim do zasiłku losowego na cele edukacyjne w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych będą mieli uczniowie rozpoczynający we wrześniu br. naukę w przedszkolu lub w szkole (niezależnie od jej rodzaju, ale z wyjątkiem placówek dla osób dorosłych). Warunkiem jest, aby ich rodzice lub opiekunowie byli uprawnieni do zasiłku wynikającego z art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Wynosi on maksymalnie 6 tys. zł i również jest przeznaczany na wspieranie osób poszkodowanych klęskami żywiołowymi. Projekt wskazuje, że zasiłek na cele edukacyjne będzie wynosić 500 zł, jeżeli świadczenie z ośrodka pomocy społecznej będzie niższe niż 3 tys. zł lub 1000 zł, gdy będzie wyższe od tej kwoty.
Drugim rodzajem pomocy dla uczniów będzie możliwość wyjazdu na specjalny turnus terapeutyczno-edukacyjny, zorganizowany przez wojewodę w trakcie wakacji. Będzie on trwał 14 dni, ale skorzystać z niego będą mogły dzieci tylko z tych rodzin, które zostały zakwalifikowane do zasiłku z pomocy społecznej przekraczającego 3 tys. zł. Natomiast dla tych uczniów, którzy nie skorzystają z wakacyjnego wyjazdu, projekt zakłada pomoc polegającą na uczestnictwie w zajęciach opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych, które będą odbywać się w miejscu wskazanym przez wójta.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji