Większe uprawnienia kuratora oświaty, rygorystyczne warunki przyjmowania wychowawców kolonijnych i elektroniczny system informacji dla rodziców wyjeżdżających dzieci. To niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe przepisy dotyczą organizowania wypoczynku dzieci, oraz nadzoru nad ich organizowaniem i kursami na kierowników i wychowawców. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo wypoczywającej młodzieży, oraz poszerzyć dostęp do informacji na ten temat, do których dostęp mają rodzice.

Modyfikowanie prawa rozpoczęto od stworzenia definicji wypoczynku. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, ten jest "organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni". Jako przykłady wymieniane są kolonie, półkolonie, obozy, biwaki i zimowiska. Dzięki tej definicji nowe uprawnienia zyskali kuratorzy oświaty.

Dzięki temu organ ten może nadzorować organizowanie wypoczynku podczas zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, a nie jedynie podczas ferii zimowych i wakacji. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów organizatorzy wypoczynku zamiast otrzymywać zaświadczenia o zaakceptowaniu ich zgłoszenia.

Reklama

Placówki edukacyjne czeka mniej biurokracji. Szkoły planujące wyjazd krótszy niż trzy dni nie muszą zgłaszać tego faktu kuratorowi. Wymóg dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Wszelkie zmiany organizacyjne muszą zostać niezwłocznie zgłoszone kuratorowi.

Reklama

Organizator turystyki zapewnić musi:

- Bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku

- Odpowiednią kadrę, dostęp do opieki medycznej.

- Program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.

- Zadbać o przestrzegania zasad higieny żywienia, a także bezpiecznego korzystania z obszarów wodnych oraz przebywania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Kierownikiem lub wychowawcą może być osoba:

- Niekarana

- Pełnoletnia

- Mająca co najmniej średnie wykształcenie i ukończony kurs.

- Trzyletni staż w pracy dydaktyczno-wychowawczej (w przypadku kierownika).

Jeżeli kurator stwierdzi, że te wymagania nie zostały spełnione, a życie lub zdrowie dzieci jest zagrożone ma prawo zarządzić zakończenie wypoczynku i powrót jego uczestników do domu. Na łamiących przepisy organizatorów może nałożyć karę grzywny. Rodzice w elektronicznej bazie wypoczynku mogą znaleźć najważniejsze informacje o wypoczynku, który zgłoszono kuratorowi, wraz z zatwierdzonymi przez organ informacjami o planie wyjazdu, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i miejscu. Przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r.