Za maturzystami pierwsze egzaminy maturalne, ale też pierwsze wątpliwości i pytania. Wielu zastanawia się nad tym, co się stanie, jeśli dostaną złą ocenę, nie zdadzą któregoś z egzaminów lub zostaną niewłaściwie ocenieni.

Maturzystów interesuje nie tylko sesja poprawkowa, ale też to, jak wygląda procedura odwołania się od oceny. Przychodzimy więc z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

Zaliczenie matury 2023

Żeby zdać maturę 2023 absolwenci muszą przystąpić do sześciu egzaminów i z każdego z nich uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Pierwsza, główna sesja egzaminacyjna, pisemna i ustna, potrwa do 23 maja. W dniach od 1 do 19 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa, w której udział mogą wziąć w maturzyści, którzy z ważnych przyczyn nie mogli przystąpić do egzaminów w maju.

Wyniki egzaminów CKE opublikuje 7 lipca online oraz roześle je do szkół, które mają obowiązek przekazać je zdającym jeszcze w tym samym dniu.

Co jeśli okaże się, że maturzysta nie zdał, któregoś z egzaminów?

Matura 2023: sesja poprawkowa

Niestety, nie wszyscy maturzyści mogą tak po prostu przystąpić do sesji poprawkowej. Mogą to zrobić wyłącznie ci, którzy nie zdali tylko jednego z egzaminów obowiązkowych w części pisemnej lub ustnej i spełniają następujące warunki:

  • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych pisemnych i ustnych
  • przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
  • żaden z egzaminów, które zdawali nie został im unieważniony

Maturzyści, którzy spełniają te kryteria mogą przystąpić do sesji poprawkowej, która odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Pierwszego dnia absolwenci egzaminowani będą ustnie, a drugiego pisemnie. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Wyniki matur poprawkowych zostaną opublikowane przez CKE 8 września online, a następnie przekazane szkołom, które powinny udostępnić je maturzystom jeszcze tego samego dnia.

Odwołanie od oceny z matury 2023

Maturzysta, który poczuje się niesprawiedliwie oceniony na maturze, ma prawo odwołać się od uzyskanego przez siebie wyniku. Jak to zrobić?

Co ważne, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej i poprosić o wgląd do swojego arkusza egzaminacyjnego. Poza obejrzeniem pracy maturzyści mają prawo go sfotografować, by móc uważnie przeanalizować ocenę także później. Jeśli ocena wyda się uczniowi niewłaściwa, maturzysta ma prawo wystąpić o jej weryfikację. W takiej sytuacji należy wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, po rozpatrzeniu wniosku, może tę ocenę zmienić. Warto pamiętać, że wnioski o weryfikację sumy punktów złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane. Formularz o wgląd w swoją pracę warto złożyć jak najszybciej. A znaleźć go można na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Pisząc odwołanie od wyniku matury, należy wypełnić wniosek o weryfikację sumy punktów i podać uzasadnienie. Okręgowa komisja egzaminacyjna dokonuje weryfikacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podtrzyma wynik egzaminu, kwestionujący go maturzysta może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uwaga: Wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy złożyć w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE może uznać lub odrzucić całe odwołanie, ale może także uznać tylko jego część.

Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym zostanie podwyższona, OKE wyda maturzyście nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

W wyniku weryfikacji oceny wynik matury nie może zostać obniżony.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 8 maja. W naszym serwisie tuż po 14.00 opublikujemy arkusze CKE oraz proponowanie odpowiedzi dla formuły 2015 oraz 2023. Zapraszamy!