Jak wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), chodzi o zmniejszenie dysproporcji między kwotą otrzymywaną przez przewodniczącego KEJN a wypłacaną przedstawicielom innych gremiów działających przy ministrze.
Zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wysokości wynagradzania członków KEJN, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów. Nowe prawo ma wejść w życie 1 czerwca 2015 r.
Podwyżek mogą spodziewać się również członkowie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Za udział w posiedzeniu otrzymają tysiąc złotych, a przewodniczący 1,3 tys. zł. MNiSW liczy, że podwyższone stawki „zintensyfikują pracę w trakcie spotkań” i ograniczą ich liczbę do maksymalnie dziesięciu w roku.
Wynagrodzenie będzie przysługiwało również członkom Rady Młodych Naukowców. Za udział w posiedzeniu otrzymają 520 zł, a przewodniczący 650 zł. Łączne koszty ich płac mają wynieść ok. 98 tys. zł rocznie.
Zmienić mają się też stawki za sporządzenie opinii, która dotyczy np. rozliczenia środków finansowych na naukę. Recenzenci otrzymają 500 zł. Obecnie obowiązują trzy stawki: 400 zł, 600 zł i 800 zł.
Do konsultacji MNiSW przesłało także projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Wskazuje on, że minister będzie miał prawo corocznie przydzielić nie więcej niż trzy takie wyróżnienia w wysokości do 100 tys. zł każda.
Etap legislacyjny
Projekty w trakcie uzgodnień