Resort edukacji przekazał do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Choć prace nad tegoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone (Senat wniósł do niej poprawki, na najbliższym posiedzeniu ma je rozpatrzyć Sejm), projekt dostosowuje wysokość płac do określonej w budżecie koty bazowej. Została ona ustalona na 3981,55 zł i – jak podkreślają autorzy rozporządzenia – gwarantuje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. w stosunku do obowiązujących od 1 września 2022 r.