Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi jest celem projektu rozporządzenia, które opublikowano we wtorek w Rządowym Centrum Legislacji.

Mowa o noweli rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, konieczność zmiany rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem obowiązku zatrudnienia – od 1 września 2022 r. – w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli pedagogów specjalnych, wynikającego z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Z projektu wynika, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych) będzie posiadała osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne. Może to być to też osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będzie miała też osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również zmianę dotyczącą kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych w podmiotach leczniczych. Będzie ona polegała przede wszystkim na tym, że ta grupa nauczycieli nie będzie zobowiązana do posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej - wynika z zaproponowanych przepisów.

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, projekt rozporządzenia jest procedowany w trybie odrębnym, który polega na pominięciu opiniowania i konsultacji publicznych oraz skróceniu etapu uzgodnień.

"Jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym, umożliwi bowiem podejmowanie czynności związanych z zatrudnieniem z dniem 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów specjalnych, co przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego wsparcia w procesie kształcenia, wychowania i nauki dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi lub zespołów tych przedszkoli i szkół" - wskazano.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski