Jeśli polska szkoła nie będzie chciała przyjąć oryginału lub duplikatu zagranicznego świadectwa, uczeń będzie mógł potwierdzić swoje wykształcenie w kuratorium oświaty.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uznanego za granicą, który trafił do konsultacji. Dokument ten jest uzgadniany z uwagi na zmiany wprowadzone w tej materii przez ustawę z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (jest w trakcie rozpatrzenia przez Senat).
Reklama
Możliwe będzie przedłożenie dokumentów, z których nawet pośrednio lub bezpośrednio wynika posiadanie określonego wykształcenia uzyskanego za granicą. Ponadto wprowadzona zostanie rozmowa sprawdzająca w kuratorium – będzie ona elementem procedury uznania świadectwa wydanego za granicą. Będzie miała ona zastosowanie tylko wówczas, gdy będą wątpliwości co do umiejętności ucznia. Taka forma ma być obligatoryjna dla cudzoziemców posiadający status uchodźcy lub osób (w tym Polaków), którzy wrócili do Polski z państw objętych zamieszkami wojennymi lub klęską żywiołową.
W projekcie określono też skład komisji, który będzie przeprowadzał rozmowę sprawdzającą poziom wykształcenia. Może w niej zasiadać od trzech do pięciu osób. Liczba jej członków będzie ustalana przez kuratora oświaty w zależności od potrzeb, opiniowanego poziomu wykształcenia oraz zakresu rozmowy, jak również znajomości języka polskiego przez wnioskodawcę. Komisja po rozmowie będzie zobowiązana przedstawić opinię o poziomie wykształcenia kuratorowi. Członkowie komisji mają otrzymywać za przeprowadzenie rozmowy 200 zł.
Według MEN w 2013 r. kuratorzy oświaty uznali łącznie 1857 świadectw wydanych za granicą, a odmówili uznania świadectwa za równorzędne ze świadectwem polskim w 12 przypadkach.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji