Tak uznał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność dwóch uchwał podjętych przez radnych Częstochowy. Miały one uregulować zasady rekrutacji dzieci do samorządowych żłobków i przedszkoli. W obydwu przypadkach organ nadzoru zakwestionował uzależnienie przyjmowania przez te placówki podopiecznych od tego, czy zostali zaszczepieni.

W uchwale dotyczącej żłobków radni dokonali modyfikacji w ich statucie, a dokładnie w tej jego części, która określa warunki przyjmowania do placówki. To tam właśnie dodane zostało kryterium w postaci odbycia przez malucha obowiązkowych szczepień, co ma potwierdzać zaświadczenie złożone przez rodziców. Wojewoda uznał, że takie informacje są elementem dokumentacji medycznej i tym samym stanowią dane o stanie zdrowia, które podlegają szczególnej ochronie.

Z kolei w uchwale regulującej przyjmowanie dzieci do przedszkoli radni przyjęli, że na drugim etapie rekrutacyjnym jednym z kryteriów będzie to, czy małoletni został zaszczepiony. Za spełnienie tego obowiązku przysługiwały też dodatkowe punkty. W tym przypadku wojewoda uznał, że jest to niezgodne z art. 20c ust. 4 ustawy z 7 września 2007 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Przepis ten wskazuje, że wybór kryteriów branych pod uwagę podczas drugiego etapu rekrutacyjnego powinien uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Zdaniem organu nadzorczego trudno uznać, aby fakt odbycia szczepień spełniał wymogi stawiane tym kryteriom. Co więcej, rada miasta ani w treści uchwały, ani w trakcie prowadzonego postępowania nie wykazała związku łączącego obowiązkowe szczepienia z koniecznością zaspokojenia lokalnie występujących potrzeb. – Na razie trudno powiedzieć, czy radni złożą skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze. Dyskusja w tej sprawie będzie przeprowadzona na najbliższej sesji 11 czerwca – informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. 

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego z 28 maja 2015 r., nr NPII.4131.1.194.2015 oraz NPII.4131.1.195.2015. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia

Ruch antyszczepionkowy rośnie w siłę GazetaPrawna.pl