Radni nie mogą wymagać od rodziców zaświadczenia o odbyciu przez dzieci obowiązkowych szczepień i przyznawać za to dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli.

Tak uznał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność dwóch uchwał podjętych przez radnych Częstochowy. Miały one uregulować zasady rekrutacji dzieci do samorządowych żłobków i przedszkoli. W obydwu przypadkach organ nadzoru zakwestionował uzależnienie przyjmowania przez te placówki podopiecznych od tego, czy zostali zaszczepieni.
W uchwale dotyczącej żłobków radni dokonali modyfikacji w ich statucie, a dokładnie w tej jego części, która określa warunki przyjmowania do placówki. To tam właśnie dodane zostało kryterium w postaci odbycia przez malucha obowiązkowych szczepień, co ma potwierdzać zaświadczenie złożone przez rodziców. Wojewoda uznał, że takie informacje są elementem dokumentacji medycznej i tym samym stanowią dane o stanie zdrowia, które podlegają szczególnej ochronie.
Z kolei w uchwale regulującej przyjmowanie dzieci do przedszkoli radni przyjęli, że na drugim etapie rekrutacyjnym jednym z kryteriów będzie to, czy małoletni został zaszczepiony. Za spełnienie tego obowiązku przysługiwały też dodatkowe punkty. W tym przypadku wojewoda uznał, że jest to niezgodne z art. 20c ust. 4 ustawy z 7 września 2007 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Przepis ten wskazuje, że wybór kryteriów branych pod uwagę podczas drugiego etapu rekrutacyjnego powinien uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Zdaniem organu nadzorczego trudno uznać, aby fakt odbycia szczepień spełniał wymogi stawiane tym kryteriom. Co więcej, rada miasta ani w treści uchwały, ani w trakcie prowadzonego postępowania nie wykazała związku łączącego obowiązkowe szczepienia z koniecznością zaspokojenia lokalnie występujących potrzeb. – Na razie trudno powiedzieć, czy radni złożą skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze. Dyskusja w tej sprawie będzie przeprowadzona na najbliższej sesji 11 czerwca – informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego z 28 maja 2015 r., nr NPII.4131.1.194.2015 oraz NPII.4131.1.195.2015. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
Ruch antyszczepionkowy rośnie w siłę GazetaPrawna.pl