Nauczyciele pobierający specjalną emeryturę przeznaczoną tylko dla tej grupy zawodowej mogą dodatkowo pracować, pobierając pieniądze z ZUS. Pod jednym warunkiem – nie mogą być zatrudnieni ani w szkole, ani w przedszkolu. Bo wypłata będzie zawieszona bez względu na przychód
Czy fizyk może prowadzić sklep?
Nauczyciel fizyki po uzyskaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego otworzył własny sklep ze sprzętem elektronicznym. Czy nadal będzie mógł dostawać wypłatę z ZUS?
Nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne nie mogą podejmować pracy w szeroko rozumianym szkolnictwie. Mogą natomiast podjąć inną pracę. W takiej sytuacji obowiązują ich limity w zarobkowaniu, ponieważ jest to świadczenie przysługujące osobom, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego. Osoby zarabiające nie więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez prezesa GUS za ostatni kwartał kalendarzowy, będą mogły pobierać świadczenie w całości. Przychód powyżej 70 proc. tego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie świadczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeśli przychód z tytułu zatrudnienia poza szkolnictwem wyniesie ponad 130 proc. wyżej wymienionego wynagrodzenia.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Czy nauczycielka musi się zwolnić z pracy
Anglistka pod koniec grudnia 2014 r. ukończyła 55 lat. Z tego też powodu zwróciła się do ZUS o sprawdzenie, czy posiadany przez nią staż upoważnia ją do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Okazało się, że nie spełnia warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie Karty nauczyciela i będzie musiała skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Czy będzie musiała odejść z pracy w oświacie?
Nauczyciel zatrudniony w publicznej lub niepublicznej placówce oświatowej ma prawo do przejścia na świadczenie kompensacyjne. Musi jednak spełnić łącznie kilka warunków. Niezbędny jest okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej. Tym samym obowiązkowo musi udowodnić, że był zatrudniony szkołach, przedszkolach lub placówkach w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć. Konieczne jest także, aby osiągnął wiek emerytalny wymagany przez ustawę. W przypadku kobiet prawo do takiego świadczenia mają te, które ukończyły 55 lat. Będą mogły korzystać z tego prawa w tym wieku do końca 2016 r. Konieczne jest także rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.
System jest tak skonstruowany, że uprawnienia do świadczenia emerytalnego można uzyskać wyłącznie do końca grudnia 2032 roku. Nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2032 roku nie ukończą 59 (kobiety) lub 64 lat (mężczyźni), nie będą mogli nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego. Uzyskają oni prawo do emerytury dopiero po ukończeniu 67 lat.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Art. 103 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy nauczyciel z liceum zachowa świadczenie
Nauczyciel muzyki nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego. Jego wysokość jednak nie jest dla niego satysfakcjonująca, więc poszukuje dodatkowego zarobku. Czy jeśli wróci do pracy w szkole, to będzie mógł ją łączyć z pobieraniem tego świadczenia?
Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w placówkach oświatowych. Świadczenie kompensacyjne miało być formą wsparcia dla osób, które ze względu np. na stan zdrowia nie mogły kontynuować pracy w szkole, zatem osoba, która po otrzymaniu tego rodzaju wsparcia decyduje się na powrót do wcześniejszej pracy, nie może, zdaniem ustawodawcy, dalej pobierać pieniędzy z tego tytułu. Nie ma przy tym znaczenia, ile zarobi – wprowadzono rygorystyczną zasadę, że każda złotówka zarobiona w szkole powoduje utratę prawa do tego świadczenia.
Jednocześnie obowiązuje zasada, że zmiana np. szkoły średniej na przedszkole jest traktowana tak samo. ZUS przestaje wypłacać środki także wówczas, jeśli nauczyciel rozpocznie pracę w kuratorium, gdzie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Art. 1 ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191).
Czy pracownik straci prawo do wsparcia
Ciągłe zmiany planu lekcji, nowe obowiązki oraz zagrożenie redukcją zatrudnienia spowodowało, że nauczyciel języka francuskiego uznał, że najwyższa pora skończyć pracę w szkole. Czy zainteresowany straci prawo do świadczenia, jeśli się sam zwolni z pracy?
Ta specyficzna wcześniejsza emerytura przysługuje nauczycielowi spełniającemu ustawowe warunki bez względu na formę rozstania ze szkołą. Z tego też powodu prawo do takiego wsparcia przysługuje nauczycielowi, który rozwiązał umowę o pracę nauczycielską.
Warunek ten będzie spełniony także wówczas, gdy złoży wypowiedzenie, jak również gdy umowa zostanie rozwiązana wprawdzie na podstawie porozumienia stron, ale wniosek złożył nauczyciel. Prawo do świadczenia przysługuje także nauczycielowi, który stracił pracę z powodu likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze.
Świadczenie kompensacyjne przysługuje również nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasł wskutek upływu okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego. Nauczyciel, który zamierza ubiegać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, a pracuje na kilku etatach, aby nabyć prawo do tego świadczenia, musi rozwiązać wszystkie umowy, bez względu na ich charakter i wymiar czasu pracy.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Czy nauczycielka może być sekretarką
Z nauczycielką rozwiązano umowę o pracę z powodu likwidacji szkoły. Ponieważ ma ona wymagany staż oraz wiek uprawniający do uzyskania świadczenia kompensacyjnego, złożyła do ZUS wniosek o przyznanie takiego świadczenia. Czy była nauczycielka będzie mogła dodatkowo pracować?
Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje osobom, które były zatrudnione w szkole. Jeśli więc po ustaniu tego zatrudnienia, a jeszcze przed zgłoszeniem wniosku nauczyciel podjął inną pracę lub działalność, nie może nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego. Natomiast nie będzie mieć problemów z otrzymaniem takiego świadczenia nauczyciel czy wychowawca, który po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole, aż do czasu zgłoszenia wniosku o to świadczenie w ZUS, nie pracował lub nie prowadził firmy. Nie ma przy tym żadnych przeszkód, aby była już nauczycielka dodatkowo pracowała jako sekretarka na przykład w gminie lub w prywatnej firmie, która jednak nie ma nic wspólnego z oświatą.
Podstawa prawna
Art. 4 oraz 9 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Czy można pracować w prywatnym przedszkolu
Nauczycielka wychowania przedszkolnego zatrudniona w gminnej placówce planuje skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Po zwolnieniu się z przedszkola samorządowego chce rozpocząć pracę w prywatnej placówce, gdzie zaoferowano jej dużo lepsze warunki zatrudnienia. Czy jednak będzie jej zabrane świadczenie?
Nie ma znaczenia forma własności placówki zatrudniającej nauczyciela. Z tego powodu zainteresowana uzyska prawo do świadczenia kompensacyjnego po spełnieniu wszystkich warunków łącznie ze zwolnieniem się z pracy u dotychczasowego pracodawcy. ZUS będzie jej wypłacać świadczenie do czasu ponownego zatrudnienia w prywatnym przedszkolu. Wówczas zakład zawiesi wypłacanie tej formy emerytury bez względu na wysokość przychodu z pracy.
Nauczycielka starci prawo do tego świadczenia w przypadku podjęcia zatrudnienia w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Podobna będzie sytuacja w przypadku zatrudnienia w przedszkolach niepublicznych oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).
Art. 1 ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

Nie tracąc świadczenia kompensacyjnego, nauczyciele mogą pracować w dowolnej branży i w dowolnym zawodzie oprócz jednej dziedziny: oświaty. Nie wolno im pracować ani w publicznych, ani w prywatnych placówkach