Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej może przenieść się tylko do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego czy technikum. Wyjątek stanowi osoba kształcąca się w trzeciej klasie zawodówki – może przejść do drugiej w technikum, jeżeli uczy się w zawodzie, w którym wyodrębniono taką samą kwalifikację.
Reklama
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz.U. poz. 28). Dzisiaj wchodzi ono w życie.

Reklama
Określa ono także zasady przenoszenia ucznia z technikum do liceum. Zgodnie z nim osoba np. z pierwszej lub drugiej klasy tej szkoły będzie mogła przejść do pierwszej LO. Analogiczna zasada będzie obowiązywała w wyższych latach – uczeń będzie mógł się kształcić w ogólniaku w niższej klasie niż ta, do której trafiłby w technikum. Zasady przenoszenia uzależnione są od realizacji przedmiotów ogólnokształcących.
Rozporządzenie przewiduje również możliwość przejścia do klasy programowo wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego. „Istotą tej regulacji jest umożliwienie uczniowi, który z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego uzyskał ocenę niedostateczną i nie otrzymał promocji, kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. Pod warunkiem jednak, że miał on ze wszystkich obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oceny wyższe od niedostatecznej” – uzasadnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takie samo rozwiązanie będzie obowiązywało w przypadku rezygnacji ze szkoły artystycznej.
Ponadto rozporządzenie reguluje zasady nauki języka obcego innego, niż był wykładany w szkole, z której przechodzi uczeń. Osoba, która ze względu na rozkład zajęć nie może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w innych grupach lub oddziałach nowej placówki, ma trzy możliwości. Uczyć się nowego języka i we własnym zakresie wyrównać różnice programowe. Kontynuować (również we własnym zakresie) naukę już poznanego języka – jeśli zdecyduje się na to rozwiązanie będzie musiała przystąpić do egzaminu potwierdzającego umiejętności. Na zajęcia językowe może również uczęszczać do oddziału w innej szkole.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 16 stycznia 2014 r.