Kiedy odbędzie się matura? Jakie przedmioty zdaje się na maturze? Jakie są progi punktowe, żeby zdać maturę? To pytania ważne dla wielu młodych ludzi, którzy będą zdawać w 2022 egzamin dojrzałości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Kiedy matura 2022?

Termin główny matury 2022 – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy matury 2022 – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

 • ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin poprawkowy matury 2022 – 23 sierpnia 2022 r.‎

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
 • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

  Zobacz również:

  CKE opublikowała wytyczne do matury i egzaminu ósmoklasisty dla Ukraińców

Jakie przedmioty zdaje się na maturze?

W 2022 r. maturzysta przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

W części ustnej egzaminu maturalnego zdaje się egzamin z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać maturę 2022?

Aby zdać maturę 2022 trzeba:‎

 • przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 • uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

Kto może przystąpić do terminu dodatkowego i poprawkowego?

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Z jakich przedmiotów można zdać maturę 2022?

W 2022 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título de Bachiller]):‎

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)