Wczoraj w sejmowej komisji polityki społecznej i rodzinnej odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowane rozwiązanie zakłada zwiększenie o 25 proc. podstawy wymiaru emerytury ustalanej według nowych zasad osobom urodzonym po 1948 r. Z takiego zwiększenia mogliby skorzystać ubezpieczeni legitymujący się 25-letnim okresem składkowym, którzy przed przejściem na emeryturę nigdy nie korzystali z innych świadczeń emerytalno-rentowych. Z grupy uprawnionych do podwyżki byłyby wykluczone osoby, które pobierały rentę, wcześniejsze emerytury, pomostówki i świadczenia kompensacyjne.

– Takie rozwiązanie zrównuje sytuację osób urodzonych przed i po 1949 r. – uzasadniała posłanka Anna Bańkowska, sprawozdawca projektu. – Zwiększenie nowych emerytur o 25 proc. powinno zachęcić ubezpieczonych do leczenia, korzystania z rehabilitacji oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych – dodała.
Autorzy projektów podkreślają, że w wyniku reformy emerytalnej w 1999 r. wysokość późniejszych wypłat zależy wyłącznie od kwoty składek zapisanych na koncie w ZUS. Osoby te nie mają prawa do obliczenia wysokości świadczenia z uwzględnieniem należności rentowych. Dla porównania wysokość starych emerytur była liczona od przychodu z pracy, który stanowił podstawę wymiaru składek zarówno tych na ubezpieczenie emerytalne, jak i rentowe.
Reklama
Projekt zakłada też zmianę sposobu obliczania wysokości kapitału początkowego sprzed 1 stycznia 1999 r. Na podstawie obowiązujących przepisów czas studiów może być dodany do stażu ubezpieczeniowego wyłącznie w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Zdaniem parlamentarzystów ten zapis dyskryminuje osoby, które rozpoczęły studia przed wejściem w życie reformy, a wymagany okres składkowy mogły uzyskać dopiero po 1998 r. Co więcej, likwidacja takiego ograniczenia będzie zgodna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2005 r. (sygn. akt P 13/04). Sędziowie wówczas uznali, że prawodawca, przyznając pewnej grupie określone uprawnienie, nie może w sposób dowolny określać okręgu uprawnionych.
Dodatkowo w projekcie znalazła się propozycja wprowadzenia generalnej zasady, że wszystkie okresy opieki nad dzieckiem przed 1999 r. będą traktowane jako składkowe (dziś są nieskładkowe).
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie