W roku akademickim 2014/2015 więcej osób będzie uprawnionych do ubiegania się o pomoc socjalną. Zyskają zwłaszcza ci, którzy się samodzielnie utrzymują.
Czy ubodzy studenci dostaną pieniądze?
Pan Artur dostał się na studia dzienne. Obawia się jednak, że jego dochody nie pozwolą mu na studiowanie. Nie może też liczyć na dostateczne wsparcie rodziców, ponieważ utrzymują się z zasiłków. Nie uda mu się również połączyć dziennego kształcenia z pracą. Czy może ubiegać się o pomoc finansową na uczelni?
Zgodnie z przepisami student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne. Aby je otrzymać, musi złożyć w dziekanacie wniosek o świadczenie i podać informację dotyczącą uzyskiwanego dochodu. To właśnie jego wysokość przesądzi o tym, czy stypendium się należy. Uczelnia (rektor w porozumieniu z samorządem studenckim) ustala próg, który kwalifikuje do jego uzyskania. Musi on mieścić się w granicach od 592,8 zł do 850,2 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
Podstawa prawna
Art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy kształcący otrzyma dopłatę do mieszkania
Czytelniczka od października rozpoczyna naukę w stolicy na uczelni publicznej w trybie stacjonarnym. Pochodzi w niewielkiej miejscowości i aby móc się kształcić, musiała przeprowadzić się do Warszawy. Koszty utrzymania są jednak bardzo wysokie. Czy poza stypendium socjalnym może liczyć na jeszcze inną pomoc?
Student, który kształci się w trybie stacjonarnym i jest w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie. Pod warunkiem jednak, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał kształcenie. Osoby, które spełniają ten warunek, mogą też otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w akademiku lub w innym miejscu. Najczęściej uczelnie proszą, aby we wniosku o pomoc socjalną osoba zainteresowana podwyższeniem tego świadczenia zaznaczyła w nim także taką informację.
Podstawa prawna
Art. 182 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy inwalida może liczyć na pomoc uczelni
Pani Bożena zakwalifikowała się na studia. Jeździ na wózku inwalidzkim. Po przeliczeniu wydatków, które wiążą się ze studiowaniem, uznała, że będzie potrzebowała na ten cel dodatkowych środków – same dojazdy na zajęcia będą wymagały większych funduszy. Czy na uczelni można wnioskować o wsparcie z powodu niepełnosprawności?
Niepełnosprawny może wnioskować o stypendium specjalne. Jest ono przyznawane na wniosek studenta. Wystarczy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku tego świadczenia nie jest brany pod uwagę dochód studenta. Uczelnie często uzależniają kwotę pomocy od stopnia inwalidztwa.
Podstawa prawna
Art. 173 ust. 1 pkt 2, art. 180 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy liczy się dochód rodziców
Pani Agata zamierza wnioskować o stypendium socjalne. Nadal mieszka z rodzicami. Czy będzie zobowiązana uwzględnić również ich dochody, starając się o stypendium socjalne?
Z przepisów wynika, że przy ustalaniu wysokości zysku uprawniającego studenta do uzyskania stypendium socjalnego uwzględnia się dochody osiągane przez: studenta oraz jego rodziców i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, pobierające naukę, do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Jeśli natomiast wnioskujący o stypendium jest w związku małżeńskim, to uwzględnia się również jego dochody, a także będące na ich utrzymaniu dzieci.
Podstawa prawna
Art. 179 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy dochód rodzica jest zawsze uwzględniany
Pan Krzysztof zamierza w październiku wnioskować o stypendium socjalne. Ma 27 lat i od kilku lat nie mieszka z rodzicami. Dotychczas pracował i utrzymywał się samodzielnie. Podjął studia, aby uzupełnić brakujące kompetencje, jednak w związku z czasem, który poświęca na naukę, pracuje jedynie na pół etatu i niewiele zarabia. Czy będzie musiał również wykazać dochód rodziców przy ubieganiu się o świadczenie?
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców. Musi jednak zostać uznany za samodzielnego finansowo. Od 1 października 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady, które to regulują. Tak się stanie, jeśli:
● nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: ukończył 26. rok życia, pozostaje w związku małżeńskim lub ma na utrzymaniu dzieci,
● spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym i w roku bieżącym, jego miesięczny dochód w tych okresach jest wyższy lub równy 752,1 zł i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 122 lit. b ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy student będzie wyróżniony za wyniki
Na uczelni ruszył już proces przyznawania stypendiów. Pan Adam uzyskał średnią ocen 5,0, czyli najwyższą z możliwych. Jest pewien, że otrzyma świadczenie rektora dla najlepszych studentów. Czy mimo to powinien sam złożyć o nie wniosek?
Ustawa wskazuje, że stypendium dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek zainteresowanego. Po drugie, że świadczenie to może być udzielone za wysoką średnią ocen, ale też osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. To właśnie we wniosku stypendialnym student musi wskazać, jakie osiągnięcia uzyskał, a uczelnia oceni, czy są one wystarczające, aby dostać pomoc. I uwaga! Świadczenie to może otrzymać nie więcej niż 10 proc. studentów danego kierunku. Zatem jeśli student nie złoży wniosku w terminie, to nawet jeśli ma najlepsze wyniki, przypadnie ono tym, którzy złożyli podania o czasie.
Podstawa prawna
Art. 173 ust. 1 pkt 3, art. 175 ust. 2, 181 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy mam szanse na stypendium
Pan Dominik dowiedział się, że stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10 proc. studentów danego kierunku. On jednak kształci się na niewielkiej elitarnej uczelni artystycznej, w której na kierunku jest zalewie 9 osób, co oznacza, że przyznanie świadczenia nawet jednej osobie spowoduje przekroczenie progu. W roku akademickim 2013/2014 brał udział w wielu konkursach międzynarodowych. Z egzaminów otrzymał też bardzo dobre oceny. Czy mimo zawartego w ustawie progu 10 proc. istnieje szansa, że będzie mógł wnioskować o stypendium?
Obecne regulacje utrudniają osobom na nielicznych kierunkach studiów ubieganie się o stypendia rektora, ponieważ 10-proc. próg uniemożliwia wnioskowanie o świadczenie tym, którzy są na fakultetach liczących mniej niż 10 osób. Od 1 października 2014 r. będzie jednak obowiązywała regulacja, która wskazuje, że w takim przypadku stypendium może być przyznane jednemu studentowi.
Podstawa prawna
Art. 174 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 119 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy wsparcie rektora jest już na pierwszym roku
W tym roku pani Małgorzata zdała maturę. Udało jej się dostać na wybrane studia. Jest również laureatką olimpiady przedmiotowej. Czy z tego powodu będą jej przysługiwały dodatkowe przywileje?
Ogólnie o stypendium rektora dla najlepszych studentów można się ubiegać dopiero od drugiego roku studiów. Ale od 1 października 2014 r. będzie obowiązywała regulacja, która wskazuje, że o świadczenia te może wnioskować również student przyjęty na pierwszy rok studiów. Prawo to przysługuje tylko laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i tylko wtedy, gdy profil konkursu jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek, na którym się on kształci. Ważne jest także to, że o takie świadczenie można się ubiegać jedynie w roku złożenia egzaminu dojrzałości.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 123 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).