Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę pieniędzy uczącym się, którzy nie dostarczą zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.
Czy ZUS wstrzyma wypłatę z końcem wakacji?
Uczeń w klasie maturalnej stracił ojca, który zginął w wypadku samochodowym. ZUS wypłacał mu rentę rodzinną do końca sierpnia. We wrześniu zainteresowany nie otrzyma świadczenia, jeśli ZUS nie uzyska informacji o kontynuowaniu nauki. Czy ZUS ma prawo zawiesić wypłatę?
W takiej sytuacji wypłata renty rodzinnej ustaje z końcem wakacji. Aby zainteresowany nadal otrzymywał świadczenie, musi dostarczyć do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Co do zasady renta rodzinna przysługuje tylko do ukończenia 16 lat, ale można ją otrzymywać do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że zainteresowany kontynuuje naukę. ZUS wypłaca świadczenie przez cały rok szkolny i okres wakacji. To oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć do swojego oddziału ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki pod koniec wakacji lub najpóźniej na początku września. Dokument potwierdzający powinna wydać placówka, w której nauka jest kontynuowana. Zasada ta dotyczy również osób, które ukończyły kształcenie w szkole ponadgimnazialnej i dostały się na studia. Niestety duża część uczelni wydaje zaświadczenia o podjęciu nauki dopiero po zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku.