Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę pieniędzy uczącym się, którzy nie dostarczą zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.
Czy ZUS wstrzyma wypłatę z końcem wakacji?
Uczeń w klasie maturalnej stracił ojca, który zginął w wypadku samochodowym. ZUS wypłacał mu rentę rodzinną do końca sierpnia. We wrześniu zainteresowany nie otrzyma świadczenia, jeśli ZUS nie uzyska informacji o kontynuowaniu nauki. Czy ZUS ma prawo zawiesić wypłatę?
W takiej sytuacji wypłata renty rodzinnej ustaje z końcem wakacji. Aby zainteresowany nadal otrzymywał świadczenie, musi dostarczyć do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Co do zasady renta rodzinna przysługuje tylko do ukończenia 16 lat, ale można ją otrzymywać do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że zainteresowany kontynuuje naukę. ZUS wypłaca świadczenie przez cały rok szkolny i okres wakacji. To oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć do swojego oddziału ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki pod koniec wakacji lub najpóźniej na początku września. Dokument potwierdzający powinna wydać placówka, w której nauka jest kontynuowana. Zasada ta dotyczy również osób, które ukończyły kształcenie w szkole ponadgimnazialnej i dostały się na studia. Niestety duża część uczelni wydaje zaświadczenia o podjęciu nauki dopiero po zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku.
Nie oznacza to jednak, że początkujący student nie dostanie wypłaty renty rodzinnej we wrześniu. Aby uzyskać świadczenie, najpóźniej w tym miesiącu musi złożyć w ZUS wniosek o dalsze wypłaty świadczenia wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Musi także w nim podać, kiedy rozpoczyna się rok akademicki. W tym roku np. jedna z uczelni medycznych rozpoczyna rok akademicki 6 października, choć w latach poprzednich zaczynał się w ostatnim tygodniu września. Studenci muszą także pamiętać, że do oświadczenia niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o przyjęciu na uczelnię. Ostatni z wymienionych dokumentów można donieść nieco później, najlepiej zrobić to jednak na początku października.
Podstawa prawna
Art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy konieczny jest wniosek o wypłatę
Na początku września ZUS poinformował tegorocznego maturzystę o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej. Zainteresowany dostał się na studia dopiero w czasie ostatniej rekrutacji. Czy ZUS wznowi wypłatę świadczenia po dostarczeniu dokumentu o dalszym kontynuowaniu nauki?
W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Najprostszym rozwiązaniem jest dostarczenie do oddziału ZUS potwierdzenia o przyjęciu na studia w czasie wrześniowego naboru oraz złożenie oświadczenia, że na początku roku akademickiego dostarczy się potwierdzenie kontynuowania nauki z uczelni.
Podstawa prawna
Art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy ZUS zabierze rentę osobie, która porzuciła studia
Po śmierci matki uczennica liceum otrzymała rentę rodzinną. Po skończeniu szkoły średniej dostarczyła do ZUS dokument poświadczający, że rozpoczęła studia. Po pierwszym semestrze ZUS otrzymał kolejny dokument potwierdzający naukę w tej samej uczelni, ale na innym kierunku. Identyczna sytuacja miała miejsce w kolejnym roku. ZUS przeprowadził kontrolę, która ujawniła, że zainteresowana zapisywała się na uczelnię, nie chodząc jednak na zajęcia. Czy ZUS ma prawo zabrać świadczenie?
W takim przypadku ZUS może odebrać świadczenie i domagać się zwrotu bezpodstawnie wypłaconych pieniędzy. Powodem jest to, że chociaż zainteresowana rozpoczynała studia, wpłacając pierwszą ratę czesnego, to jednak ich nie kontynuowała. Jeśli po odebraniu zaświadczenia dla ZUS traciła zainteresowanie do dalszych studiów, to oznacza przerwę w nauce. Samo formalne posiadanie statusu studenta bez chodzenia na zajęcia nie jest wystarczającym powodem do uzyskania prawa do renty rodzinnej. Niezbędna jest faktyczna kontynuacja nauki.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy ukończenie 25 lat pozbawia renty rodzinnej
Absolwent liceum miał problemy z dostaniem się na studia. Udało mu się to dopiero za trzecim razem. Czy po ukończeniu 25. roku życia ZUS odbierze mu świadczenie, mimo że będzie dopiero na trzecim roku, a studia trwają pięć lat?
Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Tylko kiedy zainteresowany ukończy ten wiek na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Przyjęcie tak wysokiej granicy wieku świadczy o tym, że celem wspomnianego świadczenia jest zapewnienie dziecku środków utrzymania aż do ukończenia nauki w szkole wyższej, umożliwiającej start na rynku pracy. Renta rodzinna nie może jednak być wypłacana do czasu ukończenia 28 czy 30 lat, bowiem w tym przypadku kontynuowanie nauki zostało połączone z wiekiem. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które utracą rentę, mogą otrzymywać stypendium socjalne. Mogą się także ubiegać o pomoc materialną m.in. w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów itp.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy ZUS odmówi renty niepełnosprawnemu
Rodzic niepełnosprawnego 23-latka, który studiuje, nagle zmarł, pozostawiając syna bez środków do życia. Czy w takiej sytuacji będzie on pozbawiony pomocy?
Rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mogą otrzymywać jego dzieci bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat albo bez względu na wiek, jeżeli stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna
Art. 68–71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy rodzeństwo dostanie rentę rodzinną
Trójka rodzeństwa uczącego się w szkole średniej złożyła do ZUS wniosek o wypłatę renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. We wrześniu taki dokument złożył najstarszy z rodzeństwa, bowiem oczekiwał na zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające przyjęcie na studia. Czy ZUS wypłaci rodzeństwu świadczenia w takiej samej wysokości?
Po śmierci ubezpieczonego ZUS ustala wysokość świadczenia na takich samych zasadach, jakby o wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ubiegał się ich rodzic. Ustalenie jest przeprowadzane na podstawie takich samych dokumentów, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o rentę lub emeryturę. I dopiero tak obliczone świadczenie jest dzielone między uprawnionych.
Jeśli renta rodzinna przysługuje jednej osobie, to otrzyma ona 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Do 90 proc. wzrasta wysokość renty dzielonej między dwie uprawnione osoby. Dla trzech i więcej osób ubiegających się o świadczenia do podziału jest 95 proc. wypłaty, która przysługiwałaby zmarłemu. W praktyce więc wszystkim członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.
Podstawa prawna
Art. 73 i 74 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy student straci rentę na ostatnim roku
Osoba studiująca na uczelni medycznej otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Czy ZUS zaprzestanie wypłacać świadczenie po ukończeniu 25. roku życia, nawet wówczas gdy będzie na ostatnim roku nauczania?
Jeżeli uprawniony osiągnął 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów medycznych, na których nauka trwa sześć lat, to ZUS przedłuży wypłatę świadczenia do zakończenia tego roku. Jeśli jednak osiągnie graniczny wiek wcześniej, ZUS zaprzestanie wypłaty wraz z ukończeniem 25 lat.
Uwaga! Pod pojęciem nauki w szkole należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.
Świadczenia nie otrzymają dzieci zmarłych, które pracują zawodowo, nawet jeśli mają mniej niż 25 lat.
Podstawa prawna
Art. 67–68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).