Zwrot kosztów za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje nie tylko uczniom o niskich dochodach. Bez względu na kryterium dochodowe o dofinansowanie mogą się także starać między innymi rodziny wielodzietne oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na program "Wyprawka szkolna" planuje wydać 156 mln zł, przy czym pomoc przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem pierwszej klasy szkół podstawowych.

Komu przysługuje zwrot

Pierwszakom refundacja nie przysługuje, od tego roku bowiem po raz pierwszy dostaną darmowy podręcznik, przygotowany przez resort edukacji (na jakich zasadach uczniowie otrzymają darmowe podręczniki, dowiesz się tutaj>>). Rodzice nie muszą przy tym w tym wypadku składać specjalnych wniosków - darmowy podręcznik powinien zostać dostarczony do danej placówki przez gminę do 1 września.

Dofinansowanie przysługuje więc klasom starszym - po raz pierwszy w tym roku także uczniom zasadniczych szkół zawodowych i techników. Dokładnie chodzi o uczniów:

 • klas II, III i VI podstawówek;
 • klas II, III i VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
 • trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych - LO, techników i zasadniczych szkół zawodowych;
 • klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia;
 • klas VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;
 • klas III liceów plastycznych;
 • klas III lub IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Ponadto rządowym programem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni (którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego):

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

Także uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową i z autyzmem zostali w tym roku po raz pierwszy objęci pomocą.

Kryterium dochodowe

Ponadto, aby ubiegać się o dofinansowanie, dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 539 złotych.

Jeżeli rodzina ucznia nie spełnia tego kryterium, ale wymaga wsparcia - między innymi ze względu na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), alkoholizm lub narkomanię czy też zdarzenie losowe - to na podstawie decyzji dyrektora szkoły gmina może przyznać takiemu uczniowi wsparcie.

Przy czym uczniów niespełniających kryterium dochodowego i otrzymujących pomoc nie może być więcej niż 5 proc. z wszystkich objętych programem. Przepis ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymują refundację w oparciu o inną część przepisów.

Ile pieniędzy mogą dostać uczniowie

Uczeń, który spełni warunki, może otrzymać od 175 do 770 złotych. Dokładnie kwoty dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 będą wynosić:

 • do 225 zł w klasach II-III szkoły podstawowej;
 • do 325 zł w klasach VI szkoły podstawowej;
 • do 350 zł w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, Zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum;
 • do 390 zł dofinansowania mogą otrzymać dzieci klasach III zasadniczej szkoły zawodowej;
 • do 445 zł uczniowie w klasach III szkoły ponadgimnazjalnej;
 • do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum - w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Potrzebne dokumenty

O dofinansowanie podręczników mogą starać się rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownika socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Muszą w tym celu złożyć wniosek u dyrektora szkoły lub na przykład pedagoga szkolnego.

Ponadto do wniosku należy dołączyć jeden z trzech dokumentów:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów lub o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej - w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego;
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów;
 • uzasadnienie - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej.

Trzeba także dostarczyć dowód zakupu podręczników podręczników lub materiałów edukacyjnych, jakim jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie. Można także złożyć oświadczenie o zakupie, w którym należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”.

Termin na złożenie wniosku w każdej gminie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Często są to terminy bardzo krótkie - dla przykładu w Warszawie dokumenty trzeba dostarczyć do 10 września, w Krakowie - do 5 września, a w mniejszej Ostrołęce - do 8 września.