Zmiany w egzaminach maturalnych wynikają z nowej podstawy programowej oraz sugestii szkół wyższych, które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów.

"Zmiany sprawiają, że matura będzie lepiej przygotowywała do cywilizacyjnych wyzwań, dbała o wyższą jakość wykształcenia absolwenta, słowem stanowiła klucz do sukcesu zawodowego" - pisała w liście do uczniów była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. O jakie konkretnie zmiany chodzi?

ikona lupy />
Matura 2015: Opcje wyboru języka nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego źródło:CKE / Inne

W 2015 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i będzie składał się z części ustnej i pisemnej. Obowiązkowo uczeń przystąpi do egzaminów z języka polskiego (pisemnie i ustnie), języka obcego (pisemnie i ustnie) oraz matematyki (pisemnie). Ustny egzamin z języka polskiego zastąpi prezentację i będzie oceniał umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat (inspirowanej tekstem z zakresu kultury).

Od 2015 roku każdy absolwent będzie musiał przystąpić pisemnie do co najmniej jednego dodatkowego przedmiot na poziomie rozszerzonym. Będzie mógł się również zdecydować na kolejne egzaminy z dodatkowych przedmiotów (maksymalnie pięciu), których wybór nie jest uzależnione od typu szkoły, do której uczęszczał.

Wśród języków obcych, z których maturzyści będą mogli zdawać egzamin znajdą się: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Wszyscy absolwenci obowiązkowo przystąpią do egzaminu pisemnego i ustnego, ale język obcy może również być wybrany jako przedmiot dodatkowy. Szczegółowe zasady wyboru CKE wyjaśnia na widocznym obok schemacie

Zmiany w wynikach i ocenianiu

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego - zarówno w części ustnej, jak i w pisemnej. Absolwent musi także przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.

Przy ocenianiu prac egzaminatorzy będą zwracali szczególną uwagę na sprawdzanie samodzielności ucznia i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, a więc korzystania z wiedzy. Oznacza to odejście od algorytmów, czyli tzw. klucza odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat zasad przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz sposób ich oceniania zostały podane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nowością jest również sposób prezentowania wyników z matury. W przypadku egzaminów pisemnych będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej. Pierwszy z nich to odsetek punktów, zaokrąglony do liczby całkowitej, które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Drugi z nich ma pokazać jaki odsetek zdających w skali kraju uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu .

Mimo, że zdana matura zastępuje egzamin do szkół wyższych, nie daje jednak gwarancji przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Warunki rekrutacji określane są przez każdą z uczelni więc próg punktowy, od którego są przyjmowani kandydaci, może się różnić pomiędzy poszczególnymi placówkami, a także pomiędzy kolejnymi latami akademickimi. Szkoły wyższe mogą również przeprowadzić dodatkowy egzamin wstępny. Nie może on jednak dotyczyć przedmiotów, które obejmuje egzamin dojrzałości.