Jakie wymagania trzeba spełnić i jakie dokumenty są wymagane do założenia prywatnego żłobka?

Prowadzenie żłobka wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka. Aby dokonać wpisu należy w odpowiednim wydziale złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
3. numer: PESEL, NIP i REGON
4. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7. oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ponadto wnioskodawca jest proszony o:

1. złożenie kserokopii z oryginałami do wglądu pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
2. przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
3. przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest opłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę które w 2014 r. wynosi 1.680,00 zł.
Przed dokonaniem wpisu wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są higieniczne i bezpieczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.Wpis do rejestru żłobków następuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Wójt może odmówić wpisu żłobka do rejestru. Nastąpi to wówczas, gdy:

1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Wykreślenie z rejestru żłobków następuje w przypadku:

1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2. nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

Jakie wymagania powinien spełniać żłobek?

Aby móc prowadzić żłobek należy spełniać określone wymagania sanitarne i kadrowe. Żłobek musi gwarantować dziecku pobyt przez 10 godzin dziennie i zapewnić mu w tym czasie wyżywienie, opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną (przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka).

Lokal, w którym mieści się żłobek musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Powierzchnia lokalu, w którym mieści się żłobek, musi wynosić co najmniej 16 m2 na piątkę dzieci.

Jeśli żłobek sprawuje opiekę nad 15 dzieci wówczas musi znajdować się na parterze budynku i posiadać dwa wyjścia - jednym z nich może być okno.
Zabawki i sprzęt, które znajdują się na wyposażeniu żłobka, muszą posiadać odpowiednie atesty.

Wymagania wobec personelu żłobka

Ustawa określa także liczbę pracowników żłobka i wymagane kompetencje. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Jeśli w grupie znajdują się dzieci niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub takie, które nie ukończyły pierwszego roku życia, to jeden opiekun przypada na maksymalnie pięcioro dzieci.

Żłobek, w którym znajduje się więcej niż dwadzieścioro dzieci musi zatrudnić przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Żłobkiem kieruje dyrektor, który musi mieć wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (jeśli ma 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, może mieć średnie wykształcenie).

Opiekunami powinny być osoby, które mają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Mogą nimi zostać także osoby z wykształceniem średnim i minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub takie, które odbyły 280-godzinne szkolenie. Jeżeli przyszły opiekun nie pracował na takim stanowisku pół roku bezpośrednio przed zatrudnieniem w placówce, musi przejść 80-godzinne szkolenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368)Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z dnia 17 września 2012 r.).