Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w jej domu lub mieszkaniu spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi. Instytucję dziennego opiekuna można porównać ze żłobkiem - jego zadaniem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Na jakich zasadach gmina zatrudnia dziennych opiekunów?

Po zbadaniu zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi sprawowaną przez dziennego opiekuna gmina powinna rozpisać otwarty konkurs ofert, przeprowadzany na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Warunki konkursu określa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Sprawdź jakie warunki musi spełniać kandydat na dziennego opiekuna.

Z osobą, która została wybrana w konkursie jest podpisywana umowa o świadczenie usług. Stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy-zlecenia. W jej treści powinny zostać określone strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, warunki ewentualnej zmiany lub rozwiązania umowy oraz wysokość, sposób i termin wypłaty wynagrodzenia.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określa rada gminy. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna, który sprawuje nad nimi opiekę w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas świadczenia usługi. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna oraz opłacania i finansowania składek na nie jest zobowiązany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Umowa powinna być zawarta na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).