Program Erasmus+ skierowany jest nie tylko do studentów. Z wyjazdów mogą skorzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci, ale też inne osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje

Czy nauczyciel dostanie pieniądze na wyjazd

Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej. Nawiązałem współpracę z placówką oświatową w Niemczech. Chciałbym wyjechać do tego kraju na staż, aby uzyskać informację na temat kształcenia dualnego, z którego słyną niemieckie szkoły zawodowe. Czy przysługuje mi jakieś wsparcie?
W ramach nowego programu Erasmus+ pracownicy szkół mogą wyjechać do innego kraju, aby odbyć staż. W tym celu placówka, która zatrudnia akademika, musi jednak złożyć odpowiedni wniosek o pieniądze na ten cel. Unia Europejska (UE) przyzna fundusze, które pozwolą zainteresowanemu uzyskać środki pozwalające na sfinansowanie kosztów wyjazdu, zakwaterowania i utrzymania, szkolenia oraz te, które musiałaby pokryć instytucja wysyłająca nauczyciela. Nie oznacza to, że przekazywane pieniądze w całości rekompensują cenę wyjazdu. W zależności od kraju, do którego planowana jest podróż, UE określa limity. Ostateczna kwota dotacji zależy też od długości planowanego stażu. Aby jeszcze w tym roku uzyskać środki na ten cel, koniecznie trzeba przesłać wniosek do 24 marca 2014 r. za pomocą strony internetowej www.erasmusplus.org.pl. Złożyć go mogą placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne z krajów uczestniczących w Erasmus+. W ramach sektora „Edukacja szkolna”, który jest jedną z jego części, uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na:
●udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych, dających im możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (tzw. teaching assignment),
●szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie kursów, szkoleń, obserwacji pracy zagranicznej szkoły (tzw. job shadowing).
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy uczeń wyjedzie na zagraniczne praktyki

Uczę się w technikum. Planuję pracować w wybranym przez siebie zawodzie. Czy osoby kształcące się w szkołach zawodowych mogą się ubiegać o pieniądze na wyjazd za granicę w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych finansowany ze środków unijnych?
Erasmus+ umożliwia osobom w trakcie nauki fachu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w innym państwie. Zgodnie z wytycznymi sektora „Kształcenie i szkolenie zawodowe” uczniowie mogą podjąć staż w firmie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, czy centrum kształcenia zawodowego.
Praktyki są kierowane do uczniów szkół zawodowych i technicznych, osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy, a także absolwentów. O dotację podróży uczniów mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Taki staż ułatwiają przejście od etapu nauki do podjęcia pracy. Wyjazdy mogą trwać od dwóch tygodni do 12 miesięcy. Aby otrzymać pieniądze, jeszcze w tym roku należy złożyć wniosek do 24 marca 2014 r.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy do wyjazdu potrzebna jest umowa o pracę

Chciałbym skorzystać z wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+. Czy muszę być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, aby wziąć udział w tym projekcie?
Programu Erasmus+ umożliwia korzystanie z tych projektów nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z wyjazdów tych mogą także korzystać osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie lub o dzieło), a także członkowie stowarzyszeń czy wolontariusze, którzy współpracują z organizacją wnioskującą na podstawie umowy wolontariackiej. Aby z nich skorzystać, trzeba być przedstawicielem kadry, która zajmuje się edukacją dorosłych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy uczestnik programu podejmie kurs językowy

Kończę naukę w techniku. Zamierzam wyjechać na staż do zagranicznej firmy. Obawiam się jednak o poziom mojej znajomości języka obcego, chciałbym wyjechać do Francji. Czy UE również zapewni mi kurs, który pozwoli mi na swobodniejsze porozumiewanie się?
Uczniowie wyjeżdżający na miesiąc lub dłużej będą mogli skorzystać z przygotowania językowego. Bowiem częścią staży jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Właśnie trwają prace nad przygotowaniem serwisu online, gdzie uczniowie będą mogli sprawdzić kompetencje językowe i w razie potrzeby pogłębić jego znajomość. Szkolenia te obejmą pięć najpopularniejszych języków – angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski. Pozostali zainteresowani będą mieli prawo wnioskować o dofinansowanie w wysokości 150 euro, lecz tylko w przypadku wyjazdów trwających co najmniej jeden miesiąc. W przypadku krótszych podróży istnieje możliwość zorganizowania i sfinansowania kosztów przygotowania językowego oraz międzykulturowego, pedagogicznego ze środków w kategorii „Wsparcie organizacyjne”, czyli odrębnego modułu programu Erasmus+.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy starszy absolwent odbędzie staż w innym państwie

Dwa lata temu ukończyłem naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Od tego czasu nie mogę znaleźć zatrudnienia. Czy będę mógł skorzystać z oferty wyjazdów zagranicznych finansowanych z programu Erasmus+ w celu podniesienia kompetencji?
Tylko w ciągu roku od ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoby zainteresowane wyjazdami z programu Erasmus+ mogą z nich skorzystać. Później już takie prawo nie przysługuje. Jeszcze bardziej restrykcyjne ograniczenie dotyczy osób kończących naukę w szkołach wyższych. Absolwenci studiów mogą wyjechać na staż w z akcji Erasmusa+ „Mobilność edukacyjna” w ramach sektora „Szkolnictwo Wyższe”, pod warunkiem że zostali oni zrekrutowani przez uczelnię na taki wyjazd jeszcze na ostatnim roku studiów. Nie ma dla absolwentów z dyplomami uczelni możliwości realizacji projektów w ramach projektów przeznaczonych dla sektora kształcenia zawodowego, czyli np. w ciągu roku od ukończenia nauki.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy dostanę środki na szkolenie zawodowe

Jestem zatrudniony w Centrum Doskonalenia Zawodowego. Pracuję w nim jako szkoleniowiec. Chciałbym podnieść swoje kwalifikacje. Zorientowałem się, że interesującą ofertę kursów oferują placówki z innych państw UE. Certyfikat, który wydają, byłby dla mnie bardzo przydatny. Czy UE dotuje również takie kursy?
W ramach sektora Erasmus+ „Edukacja dorosłych” osoba, która jest zatrudniona w placówce zajmującej się kształceniem osób dojrzałych, może otrzymać dofinasowanie takiego wyjazdu. W tym roku termin przesyłania wniosków upływa również 24 marca 2014 r.
Zalecenia unijne wskazują, że wyjazdy mają służyć nie tylko podniesieniu kompetencji i zdobyciu nowych doświadczeń związanych ze wspieraniem uczenia się dorosłych, ale mogą być również okazją do poprawy znajomości języków obcych i poszerzenia wiedzy o innych kulturach.
Mogą mieć charakter:
●szkoleń,
●obserwacji pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych,
●prowadzenia zajęć dla dorosłych słuchaczy w zagranicznej instytucji,
●prowadzenie szkoleń dla kadry edukacji dorosłych w zagranicznej placówce.
Z wyjazdów mogą korzystać nauczyciele osób dorosłych, szkoleniowcy oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych. Wyjazdy mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Czy bezrobotny wyjedzie na zagraniczny staż

Jestem osobą bezrobotną. Już od kilku lat szukam zatrudnienia, ale nie mogę go znaleźć. Pracodawcy doceniają uzyskanie doświadczenia zawodowego za granicą. Może taki wpis w CV pomógłby mi w znalezieniu etatu. Dzięki zagranicznemu wyjazdowi na staż podszlifowałbym język. Czy w ramach programu Erasmus+ jest taka możliwość?
Bezrobotni nie mogą korzystać z programu Erasmus+, który jest skierowany do osób dorosłych. Nie będą mogły otrzymać pieniędzy na odbycie np. stażu za granicą. Przedstawiciele programu Erasmus+ uzasadniają, że jest to podyktowane tym, że do tej grupy osób są skierowane inne formy wsparcia. Mogą poszukać pomocy w gminie i w ramach tych projektów, które ona realizuje, skorzystać z funduszy regionalnych lub strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.