Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie w przypadku zmiany programu kształcenia, za które student może otrzymać więcej niż 30 proc. punktów ECTS, uczelnia musi przedłożyć ministrowi informację na ten temat w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku. Wymaga to sprawdzenia, czy m.in. nie zmieniła się kosztochłonność studiów, od której uzależniona jest wysokość dotacji ministra przysługującej uczelni.

Według dotychczasowych przepisów zmiany wskaźnika kosztochłonności nie powoduje natomiast modyfikacja w programie kształcenia niewymagającego zgody ministra oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zasada dotyczy wydziałów, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Zgodnie z propozycją resortu nauki te przepisy zostaną ujednolicone. Zmiana programu studiów, za które student może otrzymać łącznie nie więcej niż 50 proc. punktów ECTS, nie spowoduje zmiany wskaźnika kosztochłonności kierunku. Dotyczyć to będzie zarówno tych wydziałów, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, jak i tych, które go nie posiadają. Dopiero przekroczenie tego limitu będzie wymagało podjęcia stosownych kroków. Uczelnia przekaże ministrowi informacje o nazwie kierunku, jego programie, efektach kształcenia oraz dziedziny, do których się one odnoszą. Oprócz tego resort nauki chce, aby rektor informował również o zmianach w zajęciach dydaktycznych oraz przypisanych im punktom ECTS.

– Proponowane przepisy są uspójnieniem tej kwestii, ponieważ częściowo wynikają już z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów – tłumaczy Monika Topolnicka-Stolzman, kierownik działu nauczania i współpracy z oświatą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Projekt zobowiązuje także do przekładania danych ministrowi te uczelnie, które dokonały zmian przed wejściem w życie nowych przepisów.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji rozporządzenia w trakcie konsultacji