Prawie 88 tys. zł otrzyma wiejska szkoła na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków. Dotowanych miejsc gmina nie będzie mogła zlikwidować przez dwa lata.
Wiadomo już, jak zostanie podzielone ponad 200 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (tzw. zerówek). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przekazało do konsultacji społecznych projekt zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania takich projektów.
Podziałem pieniędzy zajmą się samorządy wojewódzkie. Środki mają być dostępne w połowie roku. Będą mogły ubiegać się o nie zarówno gminy, jak też stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe, przy których zlokalizowane są zerówki. Pieniędzy nie będzie można przeznaczyć na utworzenie nowego oddziału. Listę gmin i oddziałów uprawnionych do udziału w programie opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znalazły się na niej placówki zarejestrowane w Systemie Informacji Oświatowej na koniec września ubiegłego roku.
– Pomoc trafi w pierwszej kolejności do gmin, w których nie ma żadnego innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, albo jest bardzo niski wskaźnik upowszechnienia edukacji wśród dzieci w wieku 3–5 lat. Wydaje się, że ma to sens – podkreśla Małgorzata Lewandowska, wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych.
Zerówki spoza wykazu zostaną włączone do programu jedynie pod warunkiem, że te uprawnione w pierwszej kolejności nie wykorzystają pieniędzy w całości.
Na jedną placówkę przypadnie nie więcej niż 87,7 tys. zł. Kwotę będzie można przeznaczyć na organizację placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb małych dzieci (np. remont toalet lub doposażenie kuchni, także na zakup mebli lub pomocy dydaktycznych).
Program zakłada, że pieniądze będą łatwo dostępne, bo gminy i stowarzyszenia nie muszą pisać projektów oraz startować w konkursach. Jedynym warunkiem uzyskania wsparcia będzie złożenie w odpowiednim urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim urzędzie pracy wniosku o dofinansowanie.
Nie będzie także wymagany wkład własny. MRR chce zapewnić doposażonym przez UE placówkom jak największą trwałość. Dlatego gminy i stowarzyszenia, które przystąpią do programu, będą musiały zadeklarować, że utrzymają miejsca przedszkolne jeszcze przez dwa lata po wykorzystaniu pieniędzy z UE.

1,13 mld zł zostało wydane z PO KL na wsparcie przedszkoli

Etap legislacyjny
Projekt