Opiekun może swobodnie decydować o wyborze placówki, w której ma się uczyć dziecko. Dyrektor musi dbać o bezpieczeństwo podopiecznych i warunki nauki. Rodzice powinni czynnie włączyć się w jej działalność.
Opiekunowie dzieci i młodzieży mają wiele praw, ale również obowiązków związanych z nauką podopiecznych. Większość ich nie zna, bo nie są one zebrane w jednej ustawie czy rozporządzeniu. Są opisane m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji RP. Z kolei szczegółowych przepisów w tej kwestii można szukać w ustawie o systemie oświaty oraz wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach.
Rodzic powinien przede wszystkim pamiętać, że nadrzędnym przywilejem dziecka jest prawo do nauki. [Przykład 1] Gwarancja jest zapisana w art. 70 konstytucji. Zgodnie z nim takie uprawnienie przysługuje każdemu nieletniemu, a nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. Wszelkiego rodzaju ograniczanie tego prawa (np. wyrzucanie z klasy czy zamykanie szkoły dla spóźniających się na zajęcia) jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. W takich sytuacjach rodzice mogą domagać się u dyrektora placówki ukarania winnych. Jeżeli takie działanie nie przynosi skutków, mogą zwrócić się o interwencję do właściwego kuratorium, a nawet resortu edukacji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki mają rodzice uczniów, którzy idą do szkoły
W pełnej wersji artykułu:
- W jaki sposób prawo zwiększyło rolę rodziców w funkcjonowaniu szkoły
- Czego nie może narzucić gmina
- O czym decyduje rodzic
- O czym decyduje szkoła
- Przepisy dotyczące czasu wolnego