Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał nowelizacje rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji do szkół średnich.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały początkowo zawieszone do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. Na podstawie opublikowanego w czwartek rozporządzenia MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia.

W czwartek, zapowiadając przedłużenie czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach, premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji poinformowali także, że egzamin ósmoklasisty i matury zostaną przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie; nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

W piątek szef resortu edukacji znowelizował rozporządzenie z 20 marca dotyczące szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020. W noweli zapisano, że komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Chodzi o egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin gimnazjalny (chodzi o egzamin przeprowadzany w terminie dodatkowym dla uczniów szkół dla dorosłych). Jednocześnie zostały utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż trzy dni przed terminem danego egzaminu, ma potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

W noweli znalazły się też zapisy mające na celu umożliwienie uczniom mieszkającym za granicą i uczestniczącym w kształceniu na odległość udział w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym bez konieczności przyjazdu do Polski. Zdecydowano, że będą mogły być one przeprowadzone w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, właściwych za względu na miejsce zamieszkania ucznia za granicą.

Wprowadzono ponadto rozwiązania, które dostosowują przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadpodstawowych do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu. Zgodnie z nowelizacją terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży będą ogłoszone przez ministra edukacji narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej podane zostaną przez właściwego kuratora oświaty.

W przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do tego czasu zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole.

Nowelizacja zawiera też rozwiązania dotyczące praktyk zawodowych i uczniów - pracowników młodocianych. Zgodnie z nią praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Minister edukacji zdecydowała także, że nie będą obecnie przeprowadzane konkursy na dyrektorów. W nowelizacji wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.