Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, ogłaszania wyników rekrutacji w internecie - wprowadza nowelizacja rozporządzenia MEN ws. szczegółowych rozwiązań w związku z COVID-19.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej - nowelizacja rozporządzenia z 11 marca "w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" oraz rozporządzenie - "w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Pierwszy z dokumentów wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

W środę weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych.

Zgodnie z nią organ prowadzący szkołę (w przypadku szkół prowadzonych przez samorząd lokalny jest to gmina lub powiat) może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

W noweli znalazły się też zapisy, dające możliwość radom pedagogicznym w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek podejmowania decyzji zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Jak wyjaśnia MEN, te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Nowelizacja daje także rodzicom, uczniom i absolwentom możliwość składania wniosków oraz innych dokumentów zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te dotyczących odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustali dyrektor danej placówki oświatowej.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą mogły być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Nowela wprowadza również zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów. Dają one możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

"Odwołujemy trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów i gwarantujemy tytuł finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju" - informuje resort edukacji. Podając, że w związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów mają obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminach do 10 kwietnia 2020 r.

Olimpiady przedmiotowe to coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy (jest ich około 40) przeznaczone dla uczniów najstarszych klas szkół średnich. W większości mogą brać udział również osoby młodsze. Każda olimpiada składa się zazwyczaj z trzech etapów. Pierwszy etap organizowany jest na poziomie szkoły. Drugi etap ma zasięg regionalny (np. wojewódzki), biorą w nim udział najlepsze osoby z regionu. Trzeci etap - finałowy (centralny), to rywalizacja na poziomie krajowym. Zdobycie tytułu finalisty olimpiady, zatwierdzonej przez MEN, zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapewnia 100 proc. pkt. z matury na poziomie rozszerzonym (pod warunkiem, że uczeń wybrał dany przedmiot na maturze).

Zgodnie z nowelizacją, w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku, gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r. W sytuacji, gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.