Mniejsze wymagania formalne przy ubieganiu się o stypendium ministra dla studentów i młodych naukowców zakłada projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców, które weszło w życie w kwietniu br. (Dz.U. z 2019 r. poz. 658). Reguluje ono kwestie dotyczące wsparcia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz dla młodych naukowców za ich działalność akademicką.
W czasie trwania pierwszego naboru wniosków pojawiły się jednak trudności wynikające z nadmiernych wymogów formalnych. Problemy przysparzała zwłaszcza konieczność uzyskania oświadczeń wszystkich współautorów zgłaszanych prac – co do ich wkładu procentowego. Dlatego w projekcie nowego rozporządzenia resort proponuje usunięcie takiego obowiązku. Wnioskodawca jako potwierdzenie wkładu w pracę (publikację) będzie przedkładał jedynie oświadczenie o swoim udziale wraz z jego opisem.
Reklama
Ponadto teraz możliwe było wskazanie we wnioskach dowolnej liczby osiągnięć, przez co zawierały one – obok znaczących dokonań – także te o marginalnym znaczeniu. W konsekwencji większą liczbę punktów mogły uzyskać wnioski zawierające dużą liczbę mniej prestiżowych dokonań. Dlatego w projekcie ograniczono maksymalną liczbę osiągnięć, która może zostać przedstawiona. Limit ten będzie wynosił: pięć – w przypadku monografii naukowych, rozdziałów w tych monografiach oraz artykułów, a w pozostałych rodzajach osiągnięć – trzy.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji